Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Formål med FOPS

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentligt-privat samarbejde i Danmark, herunder styrkelse af de offentlige udbuds- og indkøbsprocesser. På denne side kan du læse om forummet og dets arbejde.

Det offentligt-private samarbejde er en hjørnesten i den danske samfundsmodel, og Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) skal understøtte, at det offentlige og private bindes sammen i endnu højere grad.

Hovedopgaven for FOPS er at drøfte aktuelle problemstillinger inden for offentligt-privat samarbejde, sådan som det fremgår i kommissoriet. Med afsæt heri skal FOPS komme med forslag til nytænkning af offentligt-privat samarbejde, der frisætter den offentlige sektor og borgere og viser vejen til, at offentligt-privat samarbejde kommer til at virke endnu bedre i praksis og bidrager til at løse nogle af de store samfundsudfordringer.

FOPS skal bl.a. komme med anbefalinger og løsningsforslag til at styrke:

  • Grøn omstilling
  • Fokus på grønnere indkøb
  • Kvalitet og innovation i offentlige udbud
  • SMV´ers deltagelse i offentlige udbud
  • Velfærdsteknologisk udvikling

FOPS skal også skal være med til at sikre vidensdeling mellem de centrale aktører på udbudsområdet. Det indebærer blandt andet, at FOPS skal kigge ind i værktøjer og redskaber, som kan understøtte offentlige ordregivere i at skabe konkurrence og ligestilling om offentlige opgaver.

 

Kort om FOPS

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) er et tidsbegrænset udbudsfagligt råd, der nedsættes for en 3-årig periode. Forummets formål og arbejdsområde er formuleret i et kommissorium og mødekadencen er som udgangspunkt 3 - 4 møder årligt.

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) erstattede Forum for Udbud i 2022.

FOPS (2020- 2022) havde Pernille Blach Hansen, regionsdirektør i Region Midtjylland, som formand og 17 øvrige medlemmer. FOPS er i april 2023 blevet forlænget frem til den 1. februar 2026 med nyt kommissorium og ny medlemskreds bestående af 17 medlemmer og Claus Juhl, adm. direktør i FORSKEL, som formand.

Læs mere om FOPS nye formand og medlemmer

I slutningen af forummets 3-årige periode vil der blive foretaget en evaluering med henblik på en eventuel forlængelse.

Publikationer

Publikationer udgivet af FOPS

FOPS udarbejder anbefalinger og løsningsforslag med henblik på at forbedre offentligt-privat samarbejde i Danmark. Find alle anbefalinger og løsningsforslag udarbejdet af FOPS.

FOPS publikationer
Kontakt

Spørgsmål til sekretariatet

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde betjenes af et sekretariat forankret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sekretariatet kan kontaktes ved at skrive til adressen: ok@kfst.dk