Pressemeddelelse

Danske udbud skiller sig ud ved at vægte både kvalitet og pris

I de fleste offentlige udbud er prisen ikke det eneste, der konkurreres på. To tredjedele af de danske udbud anvender således ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” som tildelingskriterium. Det fremgår af analysen ”Status for offentlig konkurrence 2021”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald:

Udbudsloven sætter rammen for de offentlige indkøb og skal blandt andet sikre en effektiv konkurrence om opgaverne, så det offentlige får mest muligt for pengene.
Vi kan se, at det offentlige i størstedelen af sine indkøb søger at skabe konkurrence om såvel pris som kvalitet i bred forstand. De danske ordregivere skiller sig således ud i europæisk sammenhæng, hvor laveste pris er det hyppigst anvendte tildelingskriterie. Når danske ordregivere anvender kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, vægter kvalitet i gennemsnit lidt højere end pris.

I 2020 købte det offentlige ind for cirka 380 milliarder kroner. Samlet set er der offentliggjort knap 2.700 danske EU-udbud. Det viser den årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence 2021”, som denne gang indeholder særkapitler om tildelingskriterier og rammeaftaler.

Godt to tredjedele af de danske EU-udbud anvendte i 2020 tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, og for disse udbud vægtes kvalitet i gennemsnit lidt højere end prisen. I knap en tredjedel af EU-udbuddene var kriteriet alene ”laveste pris”. I europæisk sammenhæng er det en relativt lille andel, da udbud, som alene vægter pris, i gennemsnit tegner sig for 58 procent af alle EU-udbud i de øvrige lande.

Særkapitlet om rammeaftaler viser blandt andet, at langt hovedparten af rammeaftalerne blev indgået med én leverandør, mens knap 17 procent havde flere vindere.  I alt tegnede udbud på rammeaftaler sig for godt 46 procent af alle danske EU-udbud.

Generelt er graden af konkurrenceudsættelse uændret fra 2019 til 2020. Staten, regionerne og kommunerne konkurrenceudsatte 25,1 procent af de opgaver, det som udgangspunkt var muligt at udbyde.

Under pandemien har ordregiverne anvendt udbudslovens muligheder for at handle hurtigt. Det gælder blandt andet mulighederne for at gennemføre et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, hvis der er tvingende grunde. I varegrupper relateret til Covid-19 blev 63 procent, svarende til 25 udbud, indkøbt uden forudgående udbud mod 8 procent i 2019.

Derudover ses en fortsat tendens til, at flere ordregivere benytter udbud med fleksible udbudsprocedurer, da brugen af ”udbud med forhandling”, ”konkurrencepræget dialog” og ”innovationspartnerskaber” er steget. Andelen af fleksible udbud er således fordoblet til 22 procent siden 2015.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Danske EU-udbud

 • EU-udbud omfatter statens, kommuners, regioners og offentligretlige organers indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejde med en værdi over EU’s tærskelværdier.
 • Tildelingskriteriet er det overordnede kriterie, som tilbuddene på en udbudt opgave bliver evalueret på baggrund af. Det er ordregiveren, som i udbudsmaterialet fastlægger og beskriver tildelingskriteriet. Tildelingskriteriet kan fastlægges som:

  • laveste pris
  • omkostninger
  • bedste forhold mellem pris og kvalitet.
 • En rammeaftale er en kontraktform, som indgås mellem en eller flere ordregivere og en eller flere tilbudsgivere. Rammeaftalen har til formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en nærmere fastsat periode, navnlig med hensyn til pris og mængder. Rammeaftaler har normalt op til fire års løbetid.
 • Direkte tildeling er en mulighed, som ordregiver kan anvende i krisesituationer, der kræver øjeblikkelig handling for at afbøde eller afværge, at en katastrofe indtræffer. Ordregivere kan i sådanne situationer foretage indkøb uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.
 • Offentligretlige organer er institutioner som Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Amgros, forsyningsselskaber, almene ejendomsselskaber og offentligt ejede virksomheder.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.