Pressemeddelelse

Softwareleverandør ændrer vilkår af hensyn til konkurrencen

Konkurrencerådet har godkendt tilsagn fra softwareleverandøren Wolters Kluwer Danmark A/S. Tilsagnene gør det nemmere for virksomhedens kunder at vælge andre leverandører. Rådets afgørelse kan få betydning for aftalevilkårene hos andre softwareleverandører.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

I den konkrete sag sikrer tilsagnet, at revisorer, skatterådgivere og andre, som har brug for software for at kunne yde personlig skatteberegning, ikke længere er bundet til Wolters Kluwer i årevis. Det giver mulighed for øget konkurrence fra andre udbydere.
Det gælder generelt, at en virksomhed, som har en dominerende stilling, skal være meget varsom med at indgå lange uopsigelige kontrakter, herunder kontrakter med rabatter, der er betinget af, at kunderne indgår lange aftaler, som gør det svært at vælge andre leverandører.

Konkurrencerådet griber ind over for virksomheden Wolters Kluwer Danmark, som leverer software til personlig skatteberegning. I en række af virksomhedens leveringsaftaler har Wolters Kluwer anvendt vilkår om uopsigelighed i op til tre år og fire måneder og/eller vilkår om, at rabatter var betinget af, at kunderne indgik en flerårig aftale.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af virksomhedens aftalevilkår sammenholdt med markedsforholdene har givet Konkurrencerådet betænkeligheder om overtrædelse af konkurrenceloven. Det vil være en overtrædelse af konkurrenceloven, hvis en virksomhed er dominerende og har vilkår, som er egnet til at holde konkurrenter ude af markedet.

Wolters Kluwers vilkår kunne muligvis afholde kunder fra at købe software hos andre leverandører i bindingsperioden og derved afskærme andre leverandører fra markedet.

For at imødekomme Konkurrencerådets betænkeligheder har Wolters Kluwer tilbudt at fjerne de mulige problematiske aftalevilkår. Det sker ved, at Wolters Kluwer afgiver tilsagn, som Konkurrencerådet med dagens godkendelse har gjort bindende frem til 31. august 2027. Det vil være strafbart at bryde tilsagnene.

Tilsagnene betyder blandt andet, at kunder som har flerårige aftaler med Wolters Kluwer om software til personlig skatteberegning kan opsige aftalerne med et skriftligt varsel på tre måneder til udgangen af en produktårgang. Desuden fjerner Wolters Kluwer sit vilkår om, at rabatter er betinget af, at aftalen er flerårig.
Konkurrencerådet har kun afgjort, at tilsagnet imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder.

Rådet har ikke taget stilling til, hvorvidt Wolters Kluwer har overtrådt konkurrencereglerne.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Tilsagn i konkurrencesager

  • Virksomheden formulerer selv tilsagnene.
  • Tilsagnene forpligter virksomheden til at handle eller undlade at handle på en bestemt måde.
  • Tilsagnene er bindende for virksomheden, og det vil være strafbart at bryde dem.
  • Et tilsagn kan give samme effekt på et marked som et påbud, idet virksomheden fjerner en mulig konkurrencebegrænsende adfærd, som kan være skadelig for både forbrugere, virksomheder og samfundsøkonomien.
  • Når en virksomhed indgår et tidsbegrænset tilsagn, er det ikke ensbetydende med, at genoptagelse af adfærden efter tilsagnets udløb vil være i overensstemmelse med konkurrencereglerne.

Konkurrencemyndigheden i Danmark

  • Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, som udgiver analyser, vejledninger og træffer afgørelser i henhold til konkurrenceloven.
  • I større principielle sager er det Konkurrencerådet, der træffer afgørelserne.
  • Det er også Konkurrencerådet, der beslutter, om en sag skal indbringes for domstolene med henblik på, at en virksomhed skal pålægges en bøde for at have overtrådt konkurrencereglerne.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.