Pressemeddelelse

Konkurrenceankenævn: Arbejdernes Landsbank har overtrådt betalingsloven

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser i to sager om overtrædelser af betalingsloven. De to sager vedrører henholdsvis Arbejdernes Landsbanks vilkår for adgang til betalingskontotjenester og samme banks opsigelse af et konkret betalingsinstitut.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen:

Uden adgang til en banks betalingskontotjenester kan betalingsinstitutter ikke eksistere og deltage i konkurrencen med blandt andet bankerne om at levere de bedste betalingstjenester til virksomheder og forbrugere. Det er det, betalingslovens § 63 handler om. Konkurrenceankenævnets kendelser bekræfter, at betalingsinstitutter er sikret den vigtige adgang, så længe de opfylder en række objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår, som banken selv har fastsat.

I sagen om Arbejdernes Landsbanks vilkår vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at vilkårene ikke var fastsat/administreret proportionalt og at vilkårene var diskriminerende over for et bestemt betalingsinstitut – og dermed i strid med betalingsloven. Konkurrenceankenævnet har bekræftet dette:

Konkurrenceankenævnet tiltræder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse og finder ikke grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte eller supplere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens begrundelse for afgørelsen.

I sagen om, hvorvidt den konkrete opsigelse af en et betalingsinstitut som kunde var i strid med betalingsloven, skriver Konkurrenceankenævnet i sin kendelse:

Arbejdernes Landsbank har således hverken godtgjort, at betingelserne for at anvende undtagelsen i bankens egne retningslinjer, var opfyldt, eller godtgjort at der i øvrigt var grundlag for at ophæve [betalingsinstituttets] samlede engagement med banken.
Konkurrenceankenævnet finder, at forpligtelsen i hvidvasklovens § 15, jf. § 14, stk. 5, til at træffe passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, herunder overveje, om en forretningsforbindelse skal afvikles, ikke er til hinder for – eller i øvrigt i konflikt med – reglerne i betalingslovens § 63, stk. 1.

Et betalingsinstitut kan eksempelvis være en virksomhed, der sørger for, at netbutikker kan modtage penge fra deres kunder.

Det følger af betalingslovens § 63, at betalingsinstitutter har krav på at få adgang til bankers betalingskontotjenester. En bank kan dog opstille objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår for adgangen.

I juni 2019 påbød Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Arbejdernes Landsbank at bringe sine vilkår og sin administration af vilkårene i overensstemmelse med loven. Styrelsen havde forinden blandt andet vurderet, at visse af bankens vilkår ikke var ”fastsat og/eller administreret proportionalt”.

Banken ændrede herefter sine vilkår, men opsagde kort tid efter det pågældende betalingsinstitut.

Herefter afgjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i november 2019, at Arbejdernes Landsbanks opsigelse af det konkrete betalingsinstitut som kunde var i strid med betalingsloven. Opsigelsen var ikke varslet i rimelig tid og fulgte ikke bankens egne retningslinjer.

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse i sagen fra juni 2019 såvel som styrelsens afgørelse fra november 2019.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.