Skip navigation

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anker vejstribesag

11. september 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil anke Sø- og Handelsrettens dom i den såkaldte vejstribesag. Styrelsen søger dommen indbragt for Højesteret.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Vi kan konstatere, at Sø- og Handelsretten anlægger en anden vurdering af sagen end Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet. Vi finder, at dommen har principiel betydning og er uenige i den. Og vi vurderer, at dommen gør det vanskeligere for os at gribe ind overfor aftaler, der er skadelige for konkurrencen og dermed for ordregiverne. Derfor anker vi dommen.”

”I den konkrete sag var Vejdirektoratets udbud designet til at fremme konkurrencen. Men ved at danne et konsortium og lægge et fælles bud på hele opgaven i en situation, hvor de i hvert fald hver især kunne have budt på delopgaverne i udbuddet, blev deres indbyrdes konkurrence elimineret.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil søge Sø- og Handelsrettens frifindelse af LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S indbragt for Højesteret.

Sagen handler om, hvorvidt de to virksomheder begrænsede konkurrencen ved at gå sammen og byde på den samlede opgave som konsortium, selv om de i hvert fald var i stand til hver især at byde på – og konkurrere om - delopgaverne.

Vejdirektoratet udbød i februar 2014 kørebaneafmærkningen i tre områder af Danmark: Syddanmark, Sjælland og hovedstadsområdet.

LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark var på det tidspunkt blandt de største i Danmark inden for kørebaneafmærkning. De to virksomheders konsortium bød på alle tre områder og gav desuden et samlet bud på hele opgaven. Ingen andre virksomheder bød på opgaven i hovedstadsområdet.

Vejdirektoratet tildelte konsortiet, der havde det samlet set billigste bud, opgaven i alle tre områder. Havde de to virksomheder lagt hver sit bud, så kunne det måske være blevet endnu billigere. Der kunne være skabt konkurrence om opgaven i hovedstadsområdet, hvor konsortiet var alene om at byde.

Konkurrencerådet afgjorde i juni 2015, at konsortiet var i strid med konkurrenceloven. I april 2016 stadfæstede Konkurrenceankenævnet afgørelsen fra Konkurrencerådet.

I august 2018 afgjorde Sø- og Handelsretten, at konsortiet var lovligt. Dermed blev afgørelserne fra Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet ophævet.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links

Faktaboks

Konkurrencerådet

Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven og regler udstedt i medfør heraf. Konkurrencerådet træffer afgørelser i principielle og større sager. Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er uafhængige af erhvervsministeren i alle opgaver i relation til konkurrenceloven.

Konkurrencerådet består af syv medlemmer, herunder en formand og en næstformand. Medlemmerne udpeges af erhvervsministeren på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer.

Rådet er sammensat, så det besidder indgående konkurrencemæssigt kendskab, ledelsesmæssig erfaring fra erhvervslivet samt særlig indsigt i forbrugerforhold. Medlemmerne skal i deres virke fungere uafhængigt og udføre deres hverv upartisk og med omhu.

Konkurrenceankenævnet

Konkurrenceankenævnet behandler klager over afgørelser, truffet af Konkurrencerådet samt klager over afgørelser efter Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Konkurrenceankenævnet består af en formand, der er højesteretsdommer, og fire andre medlemmer, hvoraf to medlemmer er juridisk sagkyndige og to medlemmer er økonomisk sagkyndige.