Vigtigt med effektivt klagesystem over udbud

08. februar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en ny analyse kortlagt klagerne over offentlige udbud gennem tre år. Analysen viser blandt andet, at der klages over godt fire procent af de offentlige udbud.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald:

”Et effektivt klagesystem er vigtigt for at kunne skabe en velfungerende konkurrence om de offentlige opgaver til gavn for borgere og virksomheder. Virksomheder skal have tillid til, at udbudsreglerne overholdes, og de offentlige indkøbere skal kunne udbyde opgaver uden at frygte en klagestorm.”

”Med en klageprocent på cirka 4 ser det ud til, at vi i Danmark ikke har et specielt højt klageniveau, også når vi sammenligner med udlandet.”

Der indgives en sag til Klagenævnet for Udbud ved godt fire procent af de offentlige udbud. I to procent af udbuddene har klagesagen ført til en materiel kendelse fra Klagenævnet for Udbud. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Danske klagesager om udbud”.

Andelen af indkomne klagesager og kendelser i Danmark befinder sig på nogenlunde samme niveau som i Norge, Tyskland og Nederlandene. I Sverige og Finland er klageomfanget derimod noget større, end det er i Danmark.

Gennemgangen af de materielle kendelser viser, at knap en femtedel af sagerne har fået medhold, mens lidt over 25 procent har fået delvist medhold.

Der klages oftest over vurderingen af tilbuddene, men klager får kun medhold eller delvis medhold ved cirka 17 procent af den type påstande. Klagerne får oftest medhold eller delvist medhold i påstande om uklart udbudsmateriale.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse omfatter alle offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud i perioden 1. juni 2013 til og med 30. juni 2016.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Fakta om klager over offentlige udbud i Danmark
  • Danske ordregivere gennemfører årligt 2.000-3.000 såkaldte EU-udbud.

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kortlagt alle offentliggjorte delkendelser, materielle kendelser og erstatningskendelser fra Klagenævnet fra Udbud i perioden 1. juni 2013 til 30. juni 2016.

  • Antallet af indkomne klagesager udgør 4,3 procent af udbuddene i perioden.

  • Der er afsagt 165 materielle kendelser. Det svarer til 2 procent af de udbudte opgaver i perioden.

  • Knap 20 procent af klagerne har fået medhold.

  • Lidt over 25 procent af klagerne har fået delvist medhold.

  • De fleste påstande omhandler oftest ordregivers vurdering af tilbud. Der gives medhold eller delvis medhold ved 17,6 procent af disse påstande.

  • Klageren får medhold eller delvis medhold ved 31 procent af påstandene om ”uklart udbudsmateriale”, hvilket er den højeste medholdsprocent.

  • Klagenævnet har pålagt de indklagede sagsomkostninger på i alt 1,6 millioner kroner, som skal betales til klager. Klagerne er samlet blevet pålagt sagsomkostninger af samme størrelse.