Folketinget vedtager ny stormflodslov

25. januar 2018

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om stormflod og stormfald. Ændringerne fremtidssikrer og moderniserer katastrofeordningerne ved stormflod, oversvømmelse og stormfald. Loven træder i kraft 1. juli 2018.

Bolig- og skovejere, forsikringsselskaber og myndigheder får fremover større klarhed over, hvad og hvornår katastrofeordningerne dækker ved oversvømmelser og væltede træer.

Den nye lov betyder blandt andet, at:

  • Boligejere fremover får mulighed for at få erstattet løsøre i kældre godkendt til beboelse
  • Selvrisikoen for boligejerens udgifter til at begrænse skaderne efter oversvømmelse og stormflod afskaffes. Tidligere var den typisk 5 procent af omkostningerne til fx bortpumpning af vand, affugtning m.v.
  • Der indføres klageadgang for sager om oversvømmelser fra vandløb og søer. Tidligere afgjorde Stormrådet sagerne, og der var ingen ankemulighed. Fremover skal forsikringsselskaberne behandle sagerne, og der kan klages over selskabernes afgørelser til Stormrådet
  • Det bliver hurtigere og mere præcist at erklære stormfald. Og der indføres både et lokalt (i en landsdel) og et landsdækkende stormfald.
  • Ved generationsskifte bliver det muligt for den nye skovejer at tegne en stormfaldsforsikring, selv om den tidligere ejer har fravalgt det
  • Ved opgørelse af skade efter væltede træer bortfalder reglen om, at 1/60 af skovejerens areal skal fratrækkes

Stormflods- og oversvømmelsesordningen finansieres af de årlige bidrag, som alle med en brandforsikring betaler. Efter den nye lov skal bidraget udgøre 60 kroner, indtil en pulje på 500 millioner kroner er opbygget. Herefter bliver bidraget sat ned til 40 kroner. Hvis puljen bliver brugt og statsgarantien bag ordningen kommer i spil, stiger bidraget midlertidigt til 60 kroner, indtil der igen er opbygget en pulje på 500 millioner kroner.

Den nye lov gennemfører anbefalingerne fra ”Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne”. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været tovholder på udvalgsarbejdet og stået for det lovforberedende arbejde i øvrigt.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.