Konkurrence

Konkurrencerådet

Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven, en række bestemmelser i betalingsloven samt P2B-forordningen. Konkurrencerådet træffer afgørelser i principielle og større sager og beslutter, om en sag skal indbringes for domstolene med henblik på, at en virksomhed skal pålægges en bøde for at have overtrådt konkurrencereglerne.

Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er uafhængige af erhvervsministeren i alle opgaver i relation til konkurrenceloven, dele af betalingsloven samt P2B-fordningen.

Læs Konkurrencerådets beretning 2022 (pdf)

Konkurrencerådets medlemmer udpeges af erhvervsministeren på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer. Rådet består af syv medlemmer, der er udnævnt for en fireårig periode. Rådet per 1. juli 2019:

 • Christian Schultz (formand), professor
 • Caroline Heide-Jørgensen (næstformand), professor
 • Philipp Schröder, professor
 • Pernille Wegener Jessen, professor
 • Jan-Erik Svensson, tidl. partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel
 • Vibeke Krag, tidl. koncerndirektør i Codan
 • Torsten Ringberg, professor

Rådet er sammensat, så det besidder indgående konkurrencemæssigt kendskab, ledelsesmæssig erfaring fra erhvervslivet samt særlig indsigt i forbrugerforhold. Medlemmerne skal i deres virke fungere uafhængigt og udføre deres hverv upartisk og med omhu.

> Læs om håndtering af rådsmedlemmernes inhabilitet (pdf)
> Læs om rådsmedlemmernes tavshedspligt (pdf)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen laver sagsoplæg og indstillinger til rådsmøderne og varetager den daglige sagsbehandling. Konkurrencerådet mødes den sidste onsdag i måneden, hvis der er sager at behandle.

Arbejdsdelingen mellem Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er fastlagt i følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet (retsinformation.dk)

Christian Schultz
Formand

Christian Schultz

Caroline Heide-Jørgensen
Næstformand

Caroline Heide-Jørgensen

Philipp Schröder

Philipp Schröder

Pernille Wegener Jessen

Pernille Wegener Jessen

Jan-Erik Svensson

Jan-Erik Svensson

Vibeke Krag

Vibeke Krag

Torsten Ringberg

Torsten Ringberg

Det rådgivende udvalg

I medfør af konkurrenceloven er der nedsat et rådgivende udvalg, der som navnet siger, kan rådgive Konkurrencerådet om følgende:

 • Udarbejdelsen af vejledninger om konkurrenceloven og dens anvendelse
 • behov for udarbejdelse af konkurrenceanalyser
 • mulige tiltag til at forebygge overtrædelser af loven
 • mulige konkrete konkurrenceproblemer på et marked.

Konkurrencerådet hører ligeledes det rådgivende udvalg i forbindelse med udarbejdelsen af generelle vejledninger om konkurrenceloven, og Konkurrencerådet kan anmode hele eller dele af udvalget om bistand i forbindelse med behandlingen af konkrete konkurrencesager af principiel eller særlig stor betydning.

Udvalget mødes med Konkurrencerådet to gange om året, og udvalget består af 10 medlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren. Udvalget skal have alsidigt kendskab til private og offentlige virksomheder samt juridiske, økonomiske, finansielle og forbrugermæssige forhold. Ministeren udnævner medlemmerne efter indstilling fra erhvervs- og interesseorganisationer og for en periode på op til fire år.

Det rådgivende udvalg består af følgende medlemmer:

 • Ejner K. Holst, næstformand. Indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

 • Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist. Indstillet af Landbrug & Fødevarer.

 • Louise Høgh von de Heide, chefkonsulent og advokat. Indstillet af Dansk Erhverv.

 • Mads Reinholdt, direktør. Indstillet af Forbrugerrådet Tænk.

 • Sofie Holme Andersen, analytiker. Indstillet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

 • Henrik L. Bang, direktør. Indstillet af Bygherreforeningen.

 • Pernille Christensen, juridisk chef i KL. Indstillet af KL og Danske Regioner.

 • Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension. Indstillet af Finans Danmark og Forsikring & Pension.

 • Jeppe Rosenmejer, chefkonsulent i SMVdanmark. Indstillet af SMVdanmark og Liberale Erhvervs Råd.

 • Louise Dahl Krath Jensen, juridisk chef i Dansk Industri/Dansk Byggeri. Indstillet af Dansk Industri/Dansk Byggeri og Tekniq.

   

Konkurrencemyndigheden i Danmark

 • Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, som udgiver analyser, vejledninger og træffer afgørelser i henhold til konkurrenceloven.
 • I større principielle sager er det Konkurrencerådet, der træffer afgørelserne.
 • Det er også Konkurrencerådet, der beslutter, om en sag skal indbringes for domstolene med henblik på, at en virksomhed skal pålægges en bøde for at have overtrådt konkurrencereglerne.
 • Den danske konkurrencemyndighed håndhæver også den EU-retlige konkurrencelovgivning i sager med samhandelspåvirkning. De EU-retlige regler kan findes på Europa-Kommissionens hjemmeside.