Opgaver, mål og styring

Prioritering af opgaver

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har en lang række opgaver af forskellig karakter. Da vi ikke har ressourcer til at gå i dybden med alle problemstillinger, prioriterer vi opgaver ud fra en række kriterier.

Når vi prioriterer, gør vi det overordnet set ud fra:

 • Hvilken effekt vores indsats ventes at have i forhold til at skabe mere velfungerende markeder sammenholdt med vores ventede ressourceforbrug.

Håndhævelse af konkurrenceloven

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger årligt over 100 sager om mulige overtrædelser af konkurrenceloven. Styrelsen træffer endelig afgørelse i omkring 50 sager om året, hvoraf ca. ti er rådssager.

Når styrelsen vurderer, om den vil gå videre med en sag om en mulig overtrædelse af konkurrenceloven, gøres det ud fra følgende kriterier:

 • Sagens alvor i forhold til overtrædelsen af konkurrenceloven
 • Sagens forventede betydning for markedet, for konkurrencekulturen og for samfundsøkonomien som helhed
 • Sagens principielle betydning, dvs. om sagen vedrører en problemstilling, der ikke tidligere er belyst i retspraksis
 • Sagens forventede ressourceforbrug i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

De første tre kriterier drejer sig, om bevæggrunde for at gå videre med en sag, mens det sidste kriterium drejer sig om omkostninger, som er forbundet med at gå videre med en sag. Styrelsens prioritering i den konkrete sag beror på en samlet vurdering af ovenstående kriterier.

Alle bevæggrunde behøver dog ikke at være til stede for at styrelsen går videre med en sag. Sidstnævnte kriterium er primært relevant, når sagen scorer relativt lavt på de tre første kriterier. I sådanne sager vil styrelsen særligt vurdere, om sagen kræver uforholdsmæssigt mange ressourcer i forhold til sagens økonomiske betydning, alvor, og principielle betydning. Vedrører en sag modsat en alvorlig overtrædelse med stor betydning for et marked, eller er den meget principiel, vil den som altovervejende udgangspunkt ikke blive lukket af ressourcemæssige årsager.

Analyser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen følger markederne i Danmark. Vi indsamler, analyserer og formidler information om konkurrence- og forbrugerforhold.

Nogle af vores analyser er iværksat på baggrund af en konkret politisk efterspørgsel. Andre er analyser, som vi selv har valgt at tage op. Når vi prioriterer at analysere et marked, gør vi det ud fra følgende kriterier: 

 • Om der er et væsentligt samfundsøkonomisk potentiale for ændringer
 • Om det er muligt at realisere potentialet og gøre de berørte markeder mere velfungerende.

Vores prioritering af den konkrete analyse beror på en samlet vurdering.

Vejledning og information

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder og informerer forbrugere, virksomheder og myndigheder om emner inden for vores ansvarsområder. Vores vejledning spænder vidt fra vejledning i enkeltsager på Forbruger Europas hotline til større skriftlige vejledninger om blandt andet konkurrence- og udbudsreglerne.

Når vi prioriterer hvilke skriftlige vejledninger, vi udarbejder, gør vi det ud fra følgende kriterier:

 • Om der er stor efterspørgsel efter vejledning fra erhvervsorganisationer, myndigheder eller andre interessenter 
 • Om reglerne opleves uklare, og hvilken retspraksis der foreligger 
 • Om vejledningen ventes at have stor betydning for det relevante marked og samfundet som helhed.

Når vi prioriterer vores forbrugerinformation, gør vi det ud fra følgende kriterier:

 • Om informationen har betydning for mange forbrugere 
 • Om informationen har stor betydning for den enkelte forbrugers privatøkonomi 
 • Om informationen har potentiale til stor gennemslagskraft i pressen

Vores prioritering af den konkrete vejledning eller information beror på en samlet vurdering.

Opgaver vi ikke kan prioritere

Størstedelen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver er opgaver, som vi ikke selv kan prioritere. Opgaverne dækker et bredt område, blandt andet: 

 • Behandling af anmeldelsessager på konkurrenceområdet, herunder fusioner 
 • Fastsættelse af prislofter for de større vandselskaber, jf. vandsektorloven 
 • Lovforberedende arbejde 
 • Betjening af Erhvervsministeren
 • Sekretariatsbetjening af: Forbruger Europa, Stormrådet og Ankenævnet på Energiområdet 
 • Sekretariatsbetjening af Forbrugerombudsmanden 
 • Sekretariatsbetjening af ad hoc udvalg
Sidst opdateret:  23. september 2021