Vejledninger og analyser

 

Her finder du styrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser om offentlig privat samarbejde. 

Styrelsen har nedsat en følgegruppe for udbud, der fungerer som høringsorgan for styrelsens vejledningsarbejde. Inddragelsen af følgegruppen bidrager bl.a. til, at vejledningerne adresserer de mest centrale problemstillinger og målrettes dem, der arbejder med udbud i praksis.

Vejledninger:

ESPD - Dokumentation og eCertis

Vejledingen beskriver i ord og billeder, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes, hvordan reglerne om dokumentation er, og hvad databasen e-Certis kan bruges til. I notatet "Gennemgang af reglerne om dokumentation" giver styrelsen en juridisk gennemgang af reglerne om dokumentation. Notatet kan læses som et supplement til vejledningens kapitel 4 om dokumentation.

Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen reviderer i øjeblikket vejledningen om evalueringsmetoder, så den bringes i overensstemmelse med kendelsen fra Klagenævnet For Udbud af 8. august 2017.

OPP standardmodel for renovering, drift og vedligeholdelse

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber i forbindelse med renovering, drift og vedligeholdelse.

OPP standardmodel for nyanlæg

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber i forbindelse med nyanlæg.

Skattemæssige forhold i offentlige udbud

Vejledningen gør det klart, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU’s udbudsregler.

Totalomkostninger - praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Vejledningen er en opdatering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Totalomkostninger i udbud” fra 2014.

Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne

Vejledningen giver en grundig gennemgang af udbudsloven ud fra et praktisk perspektiv.

Vejledning om sociale klausuler i udbud

Med denne vejledning gives der en gennemgang af, hvad "følg-eller-forklar"-princippet indebærer og de retlige rammer for brugen af sociale klausuler i offentlige kontrakter.


Analyser:
 

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en evaluering af opdel eller forklar-princippet, som præsenteres i denne artikel. 

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har evalueret statslige ordregiveres anvendelse af udbudslovens ”følg- eller forklar”-princippet om sociale klausuler.

Kortlægning af kommunernes arbejde med udbud

Analysen viser, at hverken geografi, kommunestørrelse eller at andre forhold udefra har den store betydning for, hvor meget kommunerne sender i udbud. Det er lokale forhold i de enkelte kommuner, der er udslagsgivende for graden af konkurrenceudsættelse.

Konsortier og udbud

Analysen indeholder en kortlægning af, hvad der har relevans for konsortieproblemstillingen, herunder brugen af omsætningsvolumen som udvælgelseskriterium.

Status for offentlig konkurrence 2017

Stat, regioner og kommuner havde i 2016 mulighed for at skabe konkurrence om opgaver for 400 milliarder kroner. Heraf blev der udbudt opgaver for 103 milliarder kroner svarende til 25,8 procent. Det viser Status for offentlig konkurrence 2017. 

 

Sidst opdateret: 15. december 2017