Øvrige nyheder

Høring af indberetningsvejledningen til økonomiske rammer mv.

Høring af indberetningsvejledningen til økonomiske rammer

Den reviderede vejledning til dette års indberetning til de økonomiske rammer er nu i høring. Nyt i år er blandt andet indberetning af igangværende klimatilpasningsprojekter og projekter omfattet af overgangsordningen efter de nye regler for klimatilpasning. Det er også nyt, at de mindre vandselskaber skal indberette sine investeringer. Tilhørende revisionsinstruks og revisorerklæringer er også i høring.

Høringsfristen er onsdag den 10. februar 2021. Høringssvar skal sendes til vand@kfst.dk.

> Gå til ’Høringer’

_______________________________________________

Høring af indberetningsvejledning til benchmarking af spildevandsselskaber

Det er i år spildevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3, der skal benchmarkes. Nye elementer til benchmarkingen vedrører blandt andet:

  • Ny metode for indberetning af de såkaldte ’øvrige aktiver’
  • Nye kategorier i CAPEX
  • Ny indberetning af adresser, gasrensning med kulfilter og energiproduktion

Høringsfristen er onsdag den 10. februar 2021. Høringssvar skal sendes til vand@kfst.dk

> Gå til ’Høringer’

_______________________________________________

Høring af revideret vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i de økonomiske rammer

De væsentligste ændringer i revisionen vedrører:

  • Selskaber benchmarkes ikke i forbindelse med en fusion, overtagelse mv.
  • Ny praksis for indregning ved overgang fra ulønnet til lønnet arbejdskraft

Vejledningen sendes i høring med tilhørende ”Bilag J – Tro og love-erklæring”. Høringsfristen er onsdag den 10. februar 2021. Høringssvar skal sendes til vand@kfst.dk

> Gå til ’Høringer’

_______________________________________________

Høring af nye genanskaffelsespriser 

Pris- og levetidskataloget (POLKA) er udvidet med nye kategorier vedrørende solceller og biogasanlæg.

Høringsfristen er onsdag den 10. februar 2021. Høringssvar skal sendes til vand@kfst.dk

> Gå til ’Høringer’

_______________________________________________

Husk tilmelding til vejledningsmøderne den 3. og 4. februar

Vi afholder i høringsperioden for vejledningerne to virtuelle vejledningsmøder hhv. den 3. og 4. februar fra kl. 13-15.

Tilmelding skal ske senest mandag d. 1. februar 2021 via vand@kfst.dk. Ved tilmelding angives ’Vejledningsmøde’ og dato (’3. februar’ eller ’4. februar’) i emnefeltet. I vil herefter modtage link til mødet.

Vi tilstræber at fordele mødedeltagerne, så der er tid til, at alle spørgsmål kan nås. Af den årsag sendes mødeindkaldelserne efter ”først-til-mølle”-princippet.  _______________________________________________

Ny bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber

En revideret bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr. 2291 af 30/12/2020) er trådt i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet nye klimatilpasningsregler, og at de mindre vandselskaber skal indberette investeringsregnskab.

Læs om den nye bekendtgørelse og det endelige høringsnotat om de nye klimatilpasningsregler.

_______________________________________________

Ny analyse: Påvirker effektiviseringskrav kvaliteten af drikkevandet?

Vi har sammenlignet udviklingen i vandkvalitet målt ved bakteriologiske overskridelser for drikkevandselskaber, der fik effektiviseringskrav fra 2011, med udviklingen for en kontrolgruppe af selskaber, som ikke blev reguleret. Dette databaserede kvasi-eeksperiment er udarbejdet efter videnskabelige metoder og viser, at effektiviseringskrav ikke har medført flere bakteriologiske overskridelser. Der er snarere indikationer på, at den økonomiske regulering kan have reduceret omfanget af bakteriologiske overskridelser.

Analysen er en del af artikelserien ”Velfungerende markeder”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen løbende udgiver. Her kan du læse analysen.

_______________________________________________

Frister for anmodning om udtræden af den økonomiske regulering

Fristerne for ansøgning om udtræden af den økonomiske regulering er opdateret i vores vejledning om udtræden, så de svarer til ØR-bekendtgørelsens bestemmelser om dette.  

Hvis I som et mindre, forbrugerejet selskab ønsker at træde ud af den økonomiske regulering, skal Isende jeres ansøgning til os inden den 1. marts i året forud for det kalenderår, hvor I ønsker at være trådt ud. Det vil sige, at hvis I fx ønsker at træde ud af den økonomiske regulering pr. 1. januar 2022, skal vi have modtaget jeres anmodning om udtræden inden den 1. marts 2021.

Disse frister er fastsat i ØR-bekendtgørelsen, og vi har derfor ikke mulighed for at udskyde dem.

_______________________________________________

Pris- og levetidskataloget fra 2009 bliver revideret i år

Hele pris- og levetidskataloget (POLKA) fra 2009 bliver revideret i år for både drikke- og spildevandsselskaber. Revisionen kommer til at indeholde nutidige genanskaffelsespriser og levetider på de anlægsaktiver, som anvendes i vandsektoren. Det er både en revidering af priser og levetider på aktiver indeholdt i POLKA i dag og på aktiver, som ikke er indeholdt men anvendes i dag. Derudover vil revisionen omfatte dokumentation for aktivkategorier og metoder for prisfastsættelse.

Revideringen er pt. i udbud. Når vi har valgt leverandør, vil revisionen ske med tæt inddragelse af vandsektoren.

 

 

 

 

 

 

 

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.