Øvrige nyheder

Årets benchmarking til brug for de økonomiske rammer 2021-2022

Metoden for dette års benchmarking er nu offentliggjort. Resultatet af benchmarkingen indgår i fastsættelsen af de større drikkevandsselskabers individuelle effektiviseringskrav til brug for de økonomiske rammer for 2021-2022. Årets afgørelser om de nye økonomiske rammer for 2021-2022 bliver offentliggjort på vores hjemmeside senest den 1. november 2020.

Offentliggørelsen af dette års benchmarking dækker over et hovedpapir, som beskriver metoden for, hvordan de individuelle effektiviseringskrav fastsættes, samt tilhørende bilag. Det indebærer:

  • Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav – Benchmarking af drikkevandsselskaber til brug for de økonomiske rammer 2021-2022
  • Bilag 1 - Data til brug for fastlæggelse af de individuelle effektiviseringskrav (Bilaget bliver opdateret løbende og i takt med, at udkast til afgørelser bliver sendt ud)
  • Bilag 2 - Genanskaffelsespriser
  • Bilag 3 - Beregning af de korrigerede netvolumenmål
  • Bilag 4 - Fronter og outliers i DEA og SFA
  • Bilag 5 - Costdriveranalyse
  • Bilag 6 - Data til R-koder
  • Bilag 7 - R-koder til brug for benchmarking af drikkevandsselskaber

Høringsnotatet til materialet indeholder vores kommentarer til de modtagne høringssvar.

Yderligere er endelig Dokumentationsnotat til beskrivelse af Forsyningssekretariatets SFA-model offentliggjort på vores hjemmeside.

> Gå til benchmarking 2021’

_________________________________

Nye vejledninger: Sådan læser du din statusmeddelelse og økonomiske ramme

Vi har igen i år lavet vejledninger, som har til hensigt at gøre det så let som muligt at læse og forstå jeres statusmeddelelse eller afgørelse om økonomiske rammer.

Der er forskellige versioner af vejledningen alt efter, hvilken selskabstype de henvender sig til.

Til selskaber med en debiteret vandmængde på over 800.000 m3, der i år modtager statusmeddelelser, knytter sig vejledningen ”Sådan læser du din statusmeddelelse – Større selskaber”.

Til mindre selskaber med en debiteret vandmængde på under 800.000 m3, der i år modtager nye økonomiske rammer, knytter sig vejledningen ”Sådan læser du din økonomiske ramme – Mindre selskaber”.

Til drikkevandsselskaber med en debiteret vandmængde på over 800.000 m3, der i år modtager nye økonomiske rammer, knytter sig vejledningen ”Sådan læser du din økonomiske ramme – Større drikkevandsselskaber”.

Vejledningerne er tilgængelige på vores hjemmeside.

>Gå til ’Vejledninger’

_________________________________

Nye rapporter om data for forsyningssikkerhed

Forsyningssekretariatet har i samarbejde med Miljøstyrelsen fået udarbejdet to nye rapporter, som omhandler bedre data for forsyningssikkerhed og standardiseret bestemmelse af overløb for drikke- og spildevandsselskaber. God data for forsyningssikkerhed skal bl.a. ses i lyset af Forsyningssekretariatets igangværende analyse af, hvordan benchmarkingen fremover kan tage højde for omkostninger til forsyningssikkerhed. 

> Gå til ’Analyser’

_________________________________

Information om en ny kommende dataplatform

Forsyningssekretariatet er i samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Forsyningstilsynet, Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ved at udvikle en ny offentlig platform, der har til formål at samle data fra forsyningssektoren. Platformen forventes offentliggjort senere i år medio, hvor det vil være muligt at få indsigt i økonomiske nøgletal fra reguleringen af drikke- og spildevandsselskaberne. De økonomiske nøgletal dækker over data og oplysninger, som er indeholdt i vandselskabernes offentliggjorte afgørelser. I vil få yderligere information, herunder om præcis dato for offentliggørelse, og hvordan platformen tilgås mv. 

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.