Øvrige nyheder

Proces for vandselskabernes indberetning i 2021

Forsyningssekretariatet offentliggør årligt indberetningsvejledninger for de økonomiske rammer og benchmarkingen.

De reviderede vejledninger til brug for indberetningen i 2021 bliver sendt i høring ultimo januar 2021. Nærmere information følger i forbindelse med, at vejledningsmaterialet sendes i høring.

I 2021 er det spildevandsselskaber, der skal indberette til benchmarkingen.

_______________________________________________

Vejledningsmøder

I forbindelse med indberetningen i 2021 afholder Forsyningssekretariatet to vejledningsmøder. Møderne vil som følge af Covid-19 foregå virtuelt og i vejledningernes høringsperiode. De planlagte datoer er:

  • Onsdag d. 3. februar kl. 13.00-15.00
  • Torsdag d. 4. februar kl. 13.00-15.00

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig vejledningsmøderne via vand@kfst.dk. Ved tilmelding angives ’Vejledningsmøde’ og dato (’3. februar’ eller ’4. februar’) i emnefeltet. I vil herefter modtage link til mødeindkaldelsen. Tilmelding skal ske senest d. 28. januar.

Vi gør opmærksom på, at vi tilstræber at fordele mødedeltagerne på de to dage, så der er tid til, at alle spørgsmål kan nås. Af den årsag sendes mødeindkaldelserne efter ”først-til-mølle”-princippet.

_______________________________________________

Kommunernes indberetning efter stoploven for 2021 åbner

Kommunerne skal hvert år indberette en række oplysninger om eventuelle værdier, som kommunerne i det forgangne år har modtaget direkte fra kommunalt ejede vandselskaber eller indirekte fra et holdingselskab, som ejer andele i vandselskaber. Overførsler fra et vandselskab til en anden koncernforbunden virksomhed skal også indberettes.

Kommunernes indberetning foregår via VandData, som åbner den 1. januar 2021. Indberetningerne skal foretages inden den 1. februar 2021.

På vores hjemmeside under ’Vejledninger om stoplov’ kan du finde vores vejledning til indberetning efter stoploven, standardrevisorerklæring samt revisorinstruks.

> Gå til ’Vejledninger’

_______________________________________________

Ny analyse af forbrugernes præferencer på vandområdet

Forsyningssekretariatet har udgivet en rapport, som analyserer forbrugernes præferencer for kvalitetsforbedringer i vandforsyningen. I rapporten benyttes nyere værdisætningsmetoder til at opgøre forbrugernes betalingsvilje for forsyningssikkerhed, vandets hårdhed og service. Rapporten er udarbejdet af adfærdseksperter i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Forsyningssekretariatet.

Læs rapporten ”Forbrugernes betalingsvilje for forbedringer i vandsektoren” på vores hjemmeside under Analyser.

> Gå til ’Analyser’

_______________________________________________

Ny rapport om forsyningssikkerhed

Forsyningssekretariatet har fået udarbejdet en rapport om internationale erfaringer med at inddrage kvalitetsvariable fx forsyningssikkerhed i økonomisk benchmarking til brug for økonomisk regulering. Rapporten er udarbejdet af det engelske konsulentbureau Oxera. Oxera har interviewet syv regulatorer, der alle arbejder med omkostningsbenchmarking til fastsættelse af effektiviseringskrav for forsyningssektoren.

Læs rapporten ”Quality measures in cost benchmarking” på vores hjemmeside under benchmarking og forsyningssikkerhed i forsyningssektoren.

> Gå til ’Analyser’

_______________________________________________

Lancering af ny portal for forsyningsdata

Forsyningssekretariatet har i samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Forsyningstilsynet, Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udviklet en ny platform med data fra forsyningssektoren.

Hjemmesiden fungerer som en fælles platform, hvor data fra de forskellige områder af forsyningssektoren udstilles centralt og i et sammenligneligt format. Udstillingsplatformen indeholder bearbejdede nøgletal, som er indberettet til brug for økonomisk regulering, samt teknisk data fra energiproducenttællingen.

Læs mere om platformen af Energistyrelsens pressemeddelelse.

> Gå til ’Forsyningsdata’

 

 

 

 

 

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.