Skip navigation

Høring af nye priser og indberetningskategorier for elektroniske målere

10. december 2019

Vi har opdateret genanskaffelsesprisen samt ændret kategorierne for elektroniske målere i pris- og levetidskataloget (POLKA). De opdaterede priser for elektroniske målere benyttes i beregningen af CAPEX-netvolumenmålet som en del af benchmarkingen af drikkevandselskaber.

Elektroniske målere har ved de seneste to benchmarkinger af drikkevandsselskaber været ekskluderet fra beregningerne, fordi genanskaffelsespriserne for elektroniske målere var vurderet for høje i forhold til de faktiske omkostninger. Opdateringen betyder, at elektroniske målere igen kan indgå i benchmarkingen på en retvisende måde.

Høringsfristen er fredag d. 20. december 2019.  Høringssvar skal sendes til vand@kfst.dk.

>Gå til Høringer – Opdatering af kategorier og priser for elektroniske målere i POLKA

Proces for høring af indberetningsvejledninger i 2020

Den 1. januar 2020 træder en revideret bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber i kraft. Ændringerne følger af den reviderede vandsektorlov, der også træder i kraft 1. januar 2020. Ændringerne sker blandt andet som følge af Højesterets domme af 8. november 2018 (skattesagen), ændrede regler om indregning af omkostninger til beskyttelse af vandressourcer (BNBO mm.) samt mulighed for udtræden af vandsektorloven for forbrugerejede vandselskaber under 800.000 m3.

Vi forventer at sende ændringer som følge af skattesagen i præ-høring primo januar 2020. Dernæst forventer vi ultimo januar 2020 at sende den samlede indberetningsvejledning til økonomiske rammer samt indberetningsvejledningen til benchmarkingen i høring. I 2020 er det drikkevandsselskaber, der skal indberette til benchmarkingen.

Vi vil sende et Vandnyt ud, når vejledningsmateriale sendes i høring.

Vejledningsmøder om indberetning i 2020

I løbet af høringsperioden for de to indberetningsvejledninger afholder vi to vejledningsmøder – ét i Valby og ét i Skanderborg.

Dato for vejledningsmøde

Tidspunkt

Sted

4. februar 2020

Kl. 13.00-16.00

DANVA Vandhuset

Godthåbsvej 83

8660 Skanderborg

5. februar 2020

Kl. 13.00-16.00

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 

I kan allerede nu tilmelde jer vejledningsmøderne via vand@kfst.dk. Ved tilmelding skal I angive ’Vejledningsmøde’ og sted (’Valby’ eller ’Skanderborg’) i emnefeltet. Tilmeldingsfristen til begge møder er den 24. januar 2019.

Kommunernes indberetning efter stoploven for 2019 åbner

Hvert år skal alle kommuner indberette en række oplysninger til os om eventuelle værdier, kommunerne har modtaget fra kommunalt ejede vandselskaber i det forgående år.

Kommunernes indberetning foregår gennem VandData, som åbner den 2. januar 2020. Indberetningerne skal foretages inden den 1. februar 2020.

Vores reviderede vejledning til indberetning efter stoploven, standardrevisorerklæring, revisorinstruks og regnskabsinstruks kan findes her.

To faglige artikler fra Forsyningssekretariatet

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens serie ”Velfungerende markeder” har Forsyningssekretariatet vi udgivet to nye faglige artikler. Den ene beskriver udviklingen i den danske vandsektors økonomi fra 2010 til 2019. Den anden belyser metodiske problemstillinger ved integration af forsyningssikkerhed i den eksisterende økonomiske benchmarking.

I kan finde de to artikler her.