Øvrige nyheder

Serviceattest ændres fra den 1. november 2023 for at øge gennemsigtighed

Den 1. november 2023 ændrer Erhvervsstyrelsen den serviceattest, som virksomheder kan bruge i forbindelse med deltagelse i offentlige udbud. Formålet med ændringerne af attestens indhold og layout er at sikre større gennemsigtighed for offentlige ordregivere.

 Erhvervsstyrelsen logo på glassdør

For at få tildelt en kontakt ved offentlige udbud skal virksomheder dokumentere, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde. Her er serviceattesten et tilbud fra Erhvervsstyrelsen, som virksomheder kan bruge til at få samlet al relevant dokumentation om eksempelvis gæld og strafbare forhold fra ATP, Skatteforvaltningen, Skifteretten og Politiet.

Fra den 1. november 2023 bliver indholdet i serviceattesten udvidet og layoutet ændret. Ændringerne indebærer konkret:

  • Serviceattesten vil fremadrettet også omfatte oplysninger om strafbare forhold i relation til illegal arbejdskraft. Serviceattesten bliver således udvidet med information om at en virksomhed, dens ledelse eller bestyrelsesmedlemmer er eller kan være straffet for at beskæftige illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder efter udlændingelovens bestemmelser.

  • Serviceattestens layout vil blive opdateret med et nyt afkrydsningsfelt øverst på attesten. Afkrydsningsfeltet skal indikere, om en serviceattest er med eller uden anmærkning. Anmærkningen kan både vedrøre dokumentationen for udelukkelsesgrundene og/eller oplysning om straf for beskæftigelse af illegal arbejdskraft. Er der tale om en attest med anmærkning, skal ordregiver forholde sig nærmere til attestens indhold.

Gennemsigtighed og større overblik

Formålet med ændringerne er at skabe gennemsigtighed og større overblik, når offentlige ordregivere skal vurdere om der er forhold, der skal undersøges nærmere eller føre til udelukkelse. Men det er vigtigt at holde for øje at oplysninger om, at en virksomhed er eller kan være straffet for beskæftigelse af illegal arbejdskraft ikke automatisk fører til udelukkelse. Ordregivere skal foretage en konkret vurdering, understreger Kontorchef Kenneth Skov Jensen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og tilføjer:

Efter udbudsreglerne skal en virksomhed udelukkes fra et udbud, når en ordregiver kan påvise, at virksomheden i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet. Brug af illegal arbejdskraft kan være en sådan forsømmelse, som efter en konkret vurdering kan begrunde udelukkelse. Det kræver dog, at udelukkelsen er proportional, og at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret sin pålidelighed”.

Ændringerne af serviceattesten sker som følge af indsatsen mod social dumping og illegal arbejdskraft, der førte til et initiativ i arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023. Initiativet udspringer af et politisk ønske om, at offentlige kontrakter ikke skal tildeles virksomheder, der har gjort grov brug af illegal arbejdskraft.

Læs mere om arbejdsmiljøaftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (bm.dk)


Vejledning om ændringer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag den 29. september 2023 offentliggjort en informationsside om ændringerne på www.kfst.dk. Her kan ordregivere, virksomheder og rådgivere eksempelvis finde en FAQ om serviceattestens nye indhold og layout gældende fra den 1. november 2023.

Gå til styrelsens FAQ om ændring af serviceattesten

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.