Øvrige nyheder

Nyt handelspolitisk tiltag fra EU giver nye pligter for offentlige ordregivere i udbudsprocessen

Den 29. august 2022 trådte en ny EU-forordning i kraft, som kan begrænse virksomheder fra tredjelande i at deltage i europæiske offentlige udbud. Forordningen giver EU et nyt handelspolitisk instrument, nemlig det såkaldte International Procurement Instrument, IPI. Med det i hånden kan EU vedtage en række foranstaltninger mod tredjelande ud fra handelspolitiske overvejelser om at sikre fair markedsadgang for europæiske virksomheder i tredjelande.

Ny pligt for offentlige ordregivere

Forordningen indebærer, at alle ordregivere i EU-medlemslande får pligt til at henvise til forordningen og gældende IPI-foranstaltninger i udbudsmaterialet for de udbud, der er omfattet af en IPI-foranstaltning.

Det er udbud omfattet af koncessionsdirektivet, udbudsdirektivet (implementeret ved udbudsloven i Danmark) og forsyningsvirksomhedsdirektivet med en forventet samlet kontraktværdi over hhv. 5 millioner EUR for indkøb af varer og tjenesteydelser og 15 millioner EUR for bygge- og anlægsopgaver, der er omfattet af forordningen.

IPI er endnu ikke taget i anvendelse over for nogen lande endnu. Derfor skal ordregivere ikke på nuværende tidspunkt gøre noget nyt.

Når EU vedtager en IPI-foranstaltning mod et tredjeland, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyse herom og vejlede om, hvad foranstaltningen indebærer.

 

EU-Kommissionens vedtagelse af foranstaltninger

Ifølge forordningen kan foranstaltningerne tages i anvendelse over for lande, som EU ikke har internationale forpligtelser overfor, og som har restriktive foranstaltninger mod virksomheder fra EU-medlemslande i forbindelse med offentlige indkøb.

Inden EU-Kommissionen vedtager en foranstaltning, skal der gennemføres undersøgelser af og høringer med tredjelandet med det formål at få tredjelandet til at åbne sit marked for offentlige indkøb for virksomheder fra EU’s medlemslande. Lykkes det ikke at få tredjelandet til at åbne sit marked for offentlige udbud, vil EU-Kommissionen kunne vedtage foranstaltninger mod tredjelandet. Det kan være i form af en scorejustering, dvs. en nedjustering af tilbuddenes evaluering, der stiller virksomheder fra det pågældende tredjeland dårligere i konkurrencen om offentlige opgaver i EU’s medlemslande, eller en eksklusion af virksomheder fra tredjelandet fra offentlige udbud i EU. 

Senest seks måneder efter forordningens ikrafttrædelse offentliggør EU-kommissionen en vejledning til ordregivere om anvendelse af eventuelle IPI-foranstaltninger ved tilbudsevalueringen.

 

Find forordning 2022/1031 af 23. juni 2022 her:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1031&from=DA#d1e466-1-1

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.