Øvrige nyheder

Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17 (opdateret den 13. november 2019)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser gennemgået dommen for at skabe klarhed over, hvilke konsekvenser udfaldet har for dansk udbudspraksis.

EU-Domstolen har i dommen i sag C-216/17, Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl mod Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST), m.fl. udtalt sig om grænserne for anvendelse af rammeaftaler indgået af andre ordregivere.

I den forbindelse er EU-Domstolen også kommet med en række generelle udtalelser om anvendelse af rammeaftaler. I vurderingen gennemgår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvilke konsekvenser dommen har for offentlige ordregivere.

Dommen vedrører en sag om en rammeaftale om renovation, indsamling og bortskaffelse af affald. EU-Domstolen har konkluderet, at ordregivere skal fastlægge og oplyse den samlede maksimale mængde af de ydelser, der kan bestilles, når de indgår kontrakter i relation til en rammeaftale. En sådan fastlæggelse kan ikke ske via en henvisning til deres sædvanlige behov. Efter styrelsens vurdering medfører dommen ikke ændringer i gældende ret i Danmark.

Vurderingen har været i høring hos forskellige interessenter og offentliggøres i sin endelige form.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering i dette notat (opdateret den 13. november 2019)

Det bemærkes, at Klagenævnet for Udbud efterfølgende - den 16. januar 2020 – har besluttet at udsætte afgørelsen af en konkret sag (Simonsen & Weel A/S mod Region Nordjylland og Region Syddanmark) med henblik på præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen. Denne sag (C-23/20, Simonsen & Weel) verserer pt. ved EU-Domstolen og kan få betydning for den ovenfor nævnte vurdering.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.