Øvrige nyheder

Der må ikke kræves betaling for adgang til at deltage i offentlige udbud

Tilbudsgivere og ansøgere skal have direkte og vederlagsfri adgang til de elektroniske kommunikationsmidler, der anvendes i forbindelse med udbud af offentlige opgaver. Dette følger direkte af udbudsreglerne. Overtrædelser af reglerne, fx hvis der opkræves betaling for adgang til udbudsdokumenter, kan indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en række henvendelser fra brancheorganisationer, private virksomheder og udbudsrådgivere om, hvorvidt det er i overensstemmelse med udbudsreglerne, at leverandører af elektroniske udbudsplatforme opkræver betaling for, at mere end én person hos en økonomisk aktør kan få adgang til udbudsproceduren.

Det følger af udbudsreglerne, at tilbudsgivere og ansøgere skal have direkte og vederlagsfri adgang til de elektroniske kommunikationsmidler, der anvendes i forbindelse med udbud af offentlige opgaver. Det gælder, hvad enten ordregiveren benytter sin egen digitale løsning eller benytter sig af en kommerciel udbudsplatform.

Det er således i strid med udbudsreglerne at opkræve betaling for ansøgeres og tilbudsgiveres adgang til at benytte en elektronisk udbudsplatform i forbindelse med en udbudsprocedure. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det også er i strid med udbudsreglerne at begrænse den gratis adgang til udbudsproceduren til én person hos ansøgeren og tilbudsgiveren, da der i så fald ikke er tale om direkte og vederlagsfri adgang.

Det er derimod ikke i strid med reglerne at opkræve betaling for funktionaliteter mv., der ikke er en forudsætning for at vurdere eller deltage i et udbud.

Det er den offentlige ordregivers ansvar at benytte en lovlig udbudsplatform. Hvis du som ordregiver er i tvivl om, hvorvidt ansøgere eller tilbudsgivere har direkte og vederlagsfri adgang til udbudsproceduren via den udbudsplatform, som du benytter, bør du rette henvendelse til leverandøren af udbudsplatformen.

Det siger udbudsreglerne:

Udbudslovens § 132:

En ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i den Europæiske Unions Tidende, jf. dog stk. 2. Ordregiveren skal i udbudsbekendtgørelsen angive, på hvilken elektronisk adresse der gives adgang til udbudsmaterialet.

Bekendtgørelse nr. 1572 om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse § 3, stk. 2:

”Ansøgers adgang til at deltage i en udbudsprocedure må ikke kræve betaling af et vederlag.”

Læs mere om udbudsloven hos retsinformation.dk  

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.