Øvrige nyheder

Ny udgave: Vejledning om sociale klausuler i udbud

Vejledningen giver en gennemgang af "følg eller forklar"-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Denne udgave er opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien og suppleret med et krav om kontraktopfølgning.

Der er tale om en opdatering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om sociale klausuler i udbud fra 2016. Konkret beskriver vejledningen, hvad ”følg eller forklar”-princippet indebærer, og hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres og indgå i et udbud. Desuden gennemgår vejledningen de retlige rammer for brugen af klausulerne i offentlige kontrakter.

Vejledningens målgruppe er primært offentlige indkøbere og udbudskonsulenter i statslige, regionale og kommunale myndigheder - det vil sige alle parter, der er omfattet af ”følg eller forklar”-princippet.

En ordregiver kan lovligt anvende sociale klausuler, når tre betingelser er opfyldt, og
den sociale klausul:

  • overholder de EU-retlige principper om ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet
  • er forbundet med kontraktens genstand
  • er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller det øvrige udbudsmateriale.

Indholdsmæssigt er er bagatelgrænserne for kontraktværdien af relevante udbud omfattet af ”følg eller forklar”-princippet ændret, så grænserne nu ser således ud:

Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.

Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4. mio. kr.

Som ordregiver skal man bl.a. overveje, hvorvidt leverandøren kan overføre allerede ansatte elever til opgaven, når kontraktvilkåret om elever formuleres. Derudover skal det nu anføres i kontrakten, hvordan ordregiveren vil følge op på vilkåret, og hvilke sanktionsmuligheder der vil være, hvis leverandøren ikke overholder forpligtelsen. 

Hvis en ordregiver i et relevant udbud undlader at anvende en social klausul, skal det fortsat fremgå hvorfor på ordregiverens hjemmeside.

Baggrund

Med finanslovsaftale 2013 og aftalerne om kommunerne og regionernes økonomi for 2014 blev der indført en forpligtelse for offentlige ordregivere til at overveje sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i offentlige udbud efter et ”følg eller forklar”-princip. Klausulerne indebærer, at leverandøren, der vinder udbuddet, forpligtes til at anvende elever eller forklare hvorfor, der ikke anvendes elever i forbindelse med udførelsen af den udbudte opgave. Den 29. november 2018 har erhvervsministeren, med opbakning fra regeringen, besluttet at sænke tærskelværdierne for ”følg eller forklar”-princippet og indføre et aftalebaseret krav om kontraktopfølgning ift. om en social klausul er opfyldt.

Læs pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet: Offentlige udbud kan skabe flere uddannelses- og praktikpladser

 

Hent "Vejledning om sociale klausuler i udbud"

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.