Øvrige nyheder

Ny vejledning om udbud med deltagelse af konsortier

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet vejledningen ”Udbud med deltagelse af konsortier”. Vejledningen retter sig mod kommuner og andre ordregivere og giver gode råd til, hvordan udbud kan tilrettelægges, så der tages hensyn til muligheden for at byde som konsortium.

En effektiv konkurrence om de offentlige opgaver sikrer, at den offentlige sektor får de varer og tjenesteydelser, der er bedst til prisen. Effektiv konkurrence forudsætter bl.a., at mange virksomheder har adgang til konkurrencen og byder på opgaverne.


For mange SMV'er kan konsortiedannelse være nøglen til at kunne byde på opgaver, som de hver for sig er for små til at løse. I et konsortium kan virksomhederne i forbindelse med et udbud lægge deres tekniske, faglige og økonomiske formåen sammen og trække på hinanden ved udførelsen af den udbudte opgave.

Herigennem kan virksomhederne således sammen opfylde de krav, som ordregiver stiller i forbindelse med udbudsprocessen og løsningen af den udbudte opgave.

Det kan bidrage til at styrke konkurrencen om opgaveløsningen, når store offentlige udbud tilrettelægges konsortievenligt, fordi flere virksomheder dermed får mulighed for at byde på opgaverne. På kort sigt skærpes konkurrencen i det konkrete udbud, og på lang sigt understøttes et sundt og konkurrencepræget marked til gavn for ordregiver.

Konsortiedannelse er dog ikke alene relevant for SMV’er. Konsortiedannelse kan også være en fordel for virksomheder, som ønsker at byde på opgaver, der fordeler sig over flere fagområder. Det gælder eksempelvis i et rådgiverudbud, hvor den udbudte opgave omfatter flere forskellige faglige discipliner, eksempelvis arkitektydelser og ingeniørydelser, og hvor flere virksomheder ikke selv besidder alle de nødvendige kompetencer.

Ordregiver skal være opmærksom på, at det for virksomhederne kan være kompliceret og risikobetonet at etablere et konsortium, og muligheden for at virksomhederne etablerer konsortier kan afhænge af de kontraktvilkår, som ordregiver fastlægger, herunder vilkår om hæftelse, sikkerhedsstillelse m.v.

Formålet med denne vejledning er at anvise, hvordan ordregivere kan understøtte muligheden for, at konsortier kan deltage i udbud omfattet af udbudsdirektivet. Herigennem skal vejledningen bidrage til, at ordregivere styrker konkurrencen og opnår de løsninger, der er bedst til prisen.

Udover vejledningen om udbud med deltagelse af konsortier har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet yderligere en vejledning og opdateret en vejledning, der har fokus på konsortier:

  • Vejledningen ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” retter sig mod virksomheder, som overvejer at etablere et konsortium for sammen at byde på en opgave. Den indeholder retningslinjer for, om et konsortiesamarbejde er lovligt eller ej.
  • Den opdaterede vejledning ”Vejledning om konsortiedannelse” retter sig mod virksomheder, som har besluttet sig for at etablere et konsortium for at byde på en bestemt opgave. Den giver gode råd til, hvordan konsortiet etableres under hensyn til især udbudsreglerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.