Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af etableringen af Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S som et selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Odense Kommune, AP Ejendomme P/S', den almene boligorganisation Civicas og den almene boligorganisation FABs etablering af et selvstændigt fungerende joint venture Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S.

Oprettelsen af joint venturet, Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S, udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S skal forestå arealudviklingen samt salg af byggeretter i et af Transport-, Bygnings- Boligministeriet fastsat afgrænset område i Vollsmose i forbindelse med byudviklingsprojektet ”Fremtidens Vollsmose”.

Odense Kommune driver sædvanlige kommunale aktiviteter. Odense Kommune ejer derudover en række selskaber relateret til offentlige aktiviteter. Odense Kommune udlejer i begrænset omfang kommunalt ejede bygninger. Dette vedrører primært boligudlejning til ældrecentre, støttecentre og lignende. Derudover har Odense Kommune en mindre portefølje af boligudlejningsejendomme, der udlejes til boligsociale formål. Endelig har Odense Kommune en mindre portefølje af erhvervsejendomme, der udlejes til private. Ejerskabet til disse erhvervsejendomme er nødvendiggjort af kommunale planmæssige forhold, herunder eksempelvis byudvikling og trafikplanlægning.

AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab, som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP Pension udbyder livsforsikrings- og pensionsprodukter. Som led i sine investeringsaktiviteter udvikler, driver og udlejer AP Pension via datterselskabet AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. AP Ejendomme er forpligtet til at købe ca. 30.000 etagementer svarende til ca. 14 pct. af de samlede byggeretter/byggefelter, som Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S skal arealudvikle og sælge. AP Ejendomme har derudover køberet til yderligere 50.000 etagemeter svarende til ca. 23 pct. af de samlede byggeretter/byggefelter.

Civica er en almen boligorganisation, der har som kerneaktivitet at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere alment boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Civica udlejer mere end 11.000 almene boliger, hvoraf hovedparten er placeret i Odense og Middelfart.

FAB er en almen boligorganisation, der har som kerneaktivitet at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere alment boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. FAB udlejer mere end 8.000 almene boliger, der alle er placeret på Fyn, herunder i Odense.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. juli 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Fremtidens Vollsmose

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.