Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Arkil A/S’ erhvervelse af NCC Road Services A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Arkil A/S’ erhvervelse af NCC Road Services A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NCC Road Services A/S driver virksomhed med vejservice, som består af bl.a. af tilsyn med veje, drift, vedligeholdelse og renholdelse af vejanlæg inkl. tilhørende sideanlæg og rastepladser, herunder fejning af veje, affaldsindsamling, snerydning og saltning, renholdelse af toiletter, udskiftning af autoværn, kantpæle og brønddæksler, opsætning af skilte langs veje samt vedligeholdelse af rabatter og grønne områder, inkl. græsslåning og beskæring,

Herudover driver NCC Road Services A/S virksomhed inden for fejning, vejafvanding og vedligeholdelse af grusveje, ukrudtsbekæmpelse på vejarealer og pladser, ”in situ”-støbning af beton og kantsten og trafikafvikling og opsætning af permanente skilte ved vejarbejde.

Arkil A/S er en del af Arkil-Koncernen, der også har aktiviteter inden for vejservice i lighed med NCC Road Services A/S.

Herudover driver Arkil-Koncernen entreprenørvirksomhed og udfører opgaver inden for en lang række anlægsarbejder, havnebyggeri, fundering, tunnelering og store kabelprojekter, forureningsoprensninger, asfaltproduktion og udlægning af asfalt og vejservice. Ud over Danmark, har Arkil-Koncernen datterselskaber i Tyskland, Sverige og Irland.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 5. oktober 2020, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Arkil A/S/NCC Road Services A/S

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.