Skip navigation

Forenklet anmeldelse af AP Pension livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af enekontrol over Skandia

24. august 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af AP Pension livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af enekontrol over Skandia Link Livs-forsikring A/S, Skandia A/S og Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Transaktionen indebærer, at AP Pension livsforsikringsaktieselskab (”AP Pension”) erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia A/S og Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (”Skandia”), hvorved AP Pension opnår enekontrol over Skandia.

AP Pension er et 100 pct. ejet datterselskab af Foreningen AP Pension f.m.b.a. (”FAPP”). FAPP har som formål at drive livs- og pensionsforsikringsvirksomhed gennem AP Pension og dets dat-terselskaber.

AP Pension udbyder forskellige livs- og pensionsforsikringsprodukter, herunder kapital- og rate-pensionsprodukter samt livrenteprodukter i kombination med livsforsikringer samt syge- og ulyk-kesforsikringer. AP Pension tilbyder via datterselskabet AP Pensionsservice A/S administration af andre pensionsselskaber, og via datterselskabet nærpension A/S formidles livs- og pensionsforsik-ringer for AP Pension til en række af landets pengeinstitutter og deres kunder.

De danske Skandia-selskaber er en del af Skandia-koncernen, som er en af Sveriges største kunde-ejede virksomheder inden for langsigtet opsparing, personforsikring og bankvirksomhed. Skandias hovedaktivitet består i at drive livs- og pensionsvirksomhed i Danmark. Skandia udbyder forskelli-ge livsforsikrings- og pensionsprodukter, herunder kapital- og ratepensionsprodukter samt livren-teprodukter i kombination med livsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. Skandia Link tilbyder også sundhedsforsikringer.

Skandia A/S leverer administrationsydelser til Skandia Links livs- og pensionsvirksomhed, samt Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Skandia Asset Management Fondsmæglersel-skab A/S (”Skandia AMF”) er et fondsmæglerselskab, som har forvaltet formuen for de danske pensionsselskaber i Skandia siden 1998, og været et selvstændigt fondsmæglerselskab siden 2008. Skandia AMF tilbyder kapitalforvaltning til professionelle investorer, herunder fonde, foreninger og pensionsselskaber m.v.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle be-mærkninger til fusionen senest tirsdag den 4. september 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion – AP Pension/Skandia

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sanne Aaen, e-mail sea@kfst.dk eller tlf.: 4171 5279