SPOERGSMÅL OG SVAR OM FRIT TVVALG I FORENINGER OG UDLEJNINGSEJENDOMME

Forbrugere

Der er flere forskellige tilbud afhængig af, hvad dit behov er, og hvordan dine modtageforhold er.

Der er tv-pakker med et større eller mindre antal kanaler, tv-løsninger hvor du selv bestemmer, hvilke kanaler du vil modtage og betale for, og tv via nettet (streaming).

Langt de fleste tv-leverandører har de mest populære danske og udenlandske tv-kanaler i deres pakker. Og alle har et produkt med større eller mindre grad af valgfrihed.

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker en tv-pakke med mange betalingskanaler, så er det meget sandsynligt, at foreningens/ejendommens produkt er billigst. Det skyldes, at din forening/udlejer forhandler en samlet aftale med tv-leverandøren, der som regel udløser en rabat afhængig af foreningens/ejendommens størrelse, sammenlignet med de priser, den enkelte husstand kan få, hvis den selv skal indgå aftale med den samme tv-leverandør.

Hvis du fravælger den fælles tv-forsyning, men fortsat gerne vil have et traditionelt tv-produkt med tv-kanaler, kan du sandsynligvis ikke bruge foreningens/udlejers antenneanlæg til at få tv fra en anden tv-leverandør. Det er nemlig pt. ikke muligt at have mere end én leverandør i anlægget ad gangen. Det er fortsat foreningen/udlejer, der beslutter, hvilke kabler (kabel-tv-kabler, fiberkabler) der skal etableres i ejendommen, og hvem der skal levere indhold via disse kabler.

Hvis du ønsker at skifte tv-leverandør, skal du derfor i langt de fleste tilfælde bruge en anden infrastruktur, som fx telefonnettet, almindelig antenne eller parabol. Der er nogle kanaler, du kan modtage gratis, hvis du har en almindelig antenne.

Hold evt. øje med tv-leverandørernes introduktionstilbud, som jævnligt omfatter gratis udstyr (parabol/antenne og tv-boks) og installation.

Hvis du ikke ønsker traditionelle tv-kanaler, men gerne vil se fx serier, film mv., kan du fx vælge at abonnere på en streamingtjeneste.

Læs mere om at skifte tv-udbyder på forbrug.dk

Selvom du ikke ønsker at være tilsluttet den fælles tv-forsyning, har du stadig krav på at kunne få en bredbåndsforbindelse via det fælles antenneanlæg, i det omfang bredbåndsløsninger er et tilbud til husstande i din forening/ejendom. I den forbindelse bemærkes, at reglerne kun gælder fælles tv-forsyning og ikke indeholder bestemmelser om mulighed for fritagelse fra tilslutning til en evt. fælles bredbåndsløsning. Det er foreningen (evt. sammen med bredbånds-leverandøren), der beslutter, om det skal være muligt for husstande i en ejendom eller forening at fravælge bredbåndsløsningen.

Jeg bor i lejebolig: Du skal kontakte udlejer og skriftligt anmode om at blive fritaget for at modtage den fælles tv-forsyning – medmindre du har fået besked om, at fritagelse i stedet skal ske direkte til tv-leverandøren.

Du skal være opmærksom på, at din ejendom kan være omfattet af en overgangsordning, som skal sikre, at udlejer har mulighed for at ændre sin aftale med tv-leverandøren, så udlejer ikke lider et økonomisk tab, når du framelder dig den fælles tv-forsyning. Du kan kontakte din udlejer for at få oplyst, hvornår du kan framelde dig tv-forsyningen. Tidspunktet afhænger nemlig af det nærmere indhold af din udlejers aftale med den pågældende tv-leverandør.

Jeg bor i andelsbolig eller ejerbolig:
Du skal kontakte foreningens bestyrelse og skriftligt anmode om at blive fritaget for at modtage den fælles tv-forsyning – medmindre du har fået besked om, at fritagelse i stedet skal ske direkte til en administrator eller tv-leverandøren.

Du skal være opmærksom på, at din forening kan være omfattet af en overgangsordning, som skal sikre, at foreningen har mulighed for at ændre sin aftale med tv-leverandøren, så foreningen ikke får lider økonomisk tab, når du framelder dig den fælles tv-forsyning. Du kan kontakte din bestyrelse (evt. administrator) for at få oplyst, hvornår du kan framelde dig tv-forsyningen. Tidspunktet afhænger nemlig af det nærmere indhold af din forenings aftale med den pågældende tv-leverandør.

Se nærmere herom under Hvor hurtigt vil en framelding få virkning?

Loven giver dig mulighed for at blive fritaget for tv-forsyning fra den tv-leverandør, foreningen/udlejer har valgt. Det betyder, at du står friere i forhold til at vælge tv-leverandør. Loven regulerer derimod ikke muligheden for frit at vælge tv-kanaler i stedet for faste tv-pakker. Det er op til din tv-leverandør, om du skal have mulighed for frit kanalvalg. Hvis din nuværende tv-løsning ikke svarer til dit behov, kan du overveje at skifte tv-leverandør.

Se evt. Hvilke alternativer har jeg, hvis jeg ikke ønsker foreningens/udlejers tv-løsning?

Se også tema om at skifte tv-leverandør på forbrug.dk

Hvis din forening/udlejer giver dig mulighed for at få en bredbåndsforbindelse, så kan foreningen/udlejer ikke stoppe leveringen af bredbåndsforbindelsen, fordi du framelder dig tv-løsningen.

Loven indeholder ikke regler om framelding af foreningens/udlejers bredbåndsløsning.

Det er foreningen/udlejer, der beslutter, om du skal have mulighed for også at framelde din bredbåndsløsning. Du kan kontakte din bestyrelse/udlejer/administrator for at få oplyst, om du kan framelde dig bredbåndsløsningen.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage tv via det fælles antenneanlæg, kan du opsige din tilslutning i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler. På nuværende tidspunkt vil det sige, at der kan ske opsigelse med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsiger du fx din aftale i august, vil opsigelsen få virkning den 1. oktober.

Nogle foreninger/udlejere kan have bindingsperioder. En bindingsperiode må højst være seks måneder regnet fra din tilslutning til den fælles tv-forsyning.

Du skal være opmærksom på, at loven indeholder en overgangsordning, som gælder for foreninger/udlejeres aftaler med tv-leverandører, der er indgået før 1. juli 2016. Overgangsordningen skal gøre det muligt for foreninger og udlejere at efterkomme ønsker fra husstande om fritagelse fra den fælles tv-forsyning, uden at foreningen/udlejer belastes økonomisk. Du kan kontakte din bestyrelse/udlejer/administrator for at få oplyst, hvornår du kan framelde dig tv-forsyningen. Tidspunktet afhænger nemlig af det nærmere indhold af aftalen med den pågældende tv-leverandør.

Udgangspunktet for loven er, at husstande skal kunne fritages for at betale til en fælles tv-forsyning. Der er dog en række undtagelser, hvorefter foreningen, udlejer eller tv-leverandøren vil kunne kræve løbende betaling – også fra husstande, der ikke får tv fra den fælles tv-forsyning – til dækning af de faste omkostninger ved driften af fællesantenneanlægget.

Foreningen/udlejer ejer fællesantenneanlægget

Hvis foreningen/udlejer ejer antenneanlægget, har foreningen/udlejer lov til at opkræve løbende betaling fra alle husstande i foreningen/ejendommen til at få dækket følgende:

 1. Passende forrentning og afskrivning af afholdte udgifter til etablering af fællesantenneanlægget samt forbedringer af eksisterende anlæg, herunder afholdte finansieringsudgifter.
 2. Vedligeholdelse af anlægget, dvs. løn til teknisk bistand, materialer mv.
 3. Forsikring af anlægget.
 4. Rimelige omkostninger til foreningens/udlejers administration af den fælles tv-forsyning i anlægget. Et rimeligt samlet administrationsbidrag vil kunne være på ca. 100 kr. pr. år pr. husstand i 2015-niveau.
 5. Eventuelle øvrige omkostninger, der må betragtes som forbundet med driften af anlægget.

Tv-leverandøren ejer fællesantenneanlægget
Hvis tv-leverandøren ejer antenneanlægget, og anlægget bruges til fremføring af både tv og internet, kan tv-leverandøren (evt. via foreningen) opkræve løbende betaling til dækning af omkostninger nævnt under punkt 1)-3) og 5) fra alle husstande i foreningen/ejendommen.

Hvis tv-leverandøren ejer antenneanlægget, og anlægget kun bruges til fremføring af tv, kan tv-leverandøren opkræve løbende betaling til dækning af omkostninger nævnt under punkt 1), 2), 3) og 5), men kun fra husstande, der er tilmeldt tv-forsyningen.

Foreningen/udlejer har i begge tilfælde lov til at opkræve løbende betaling fra alle husstande i foreningen/ejendommen til dækning af rimelige omkostninger til foreningens/udlejers administration af den fælles programforsyning i anlægget, nævnt under punkt 4) ovenfor.

Omkostningerne skal fordeles ligeligt på husstande/lejere i ejendommen.
I foreninger kan der være besluttet en anden fordeling, som fx følger fordelingen af samtlige fællesudgifter i foreningen, men som ikke forskelsbehandler fritagne husstande.

Du har ret til at få udleveret en specificeret opgørelse over de omkostninger, foreningen/udlejer pålægger dig, hvis du framelder dig den fælles tv-forsyning.

Foreningen/udlejer kan ikke opkræve et gebyr i forbindelse med en framelding (evt. PBS-gebyr fx i forbindelse med sletning af aftale kan opkræves).

Foreningen/udlejer kan dog opkræve løbende betaling – også fra husstande, der ikke får tv fra den fælles tv-forsyning – til bl.a. omkostninger ved administration af til- og frameldinger. Se mere under Undgår jeg helt at betale til den fælles programforsyning, eller skal jeg stadig betale noget?

Hvis der i din lejekontrakt er anført, at du skal betale til den fælles tv-forsyning, vil du alligevel som udgangspunkt kunne framelde dig ordningen.

Du kan kontakte din udlejer for at få oplyst, hvornår du kan framelde dig tv-forsyningen. Se evt. Hvor hurtigt vil en framelding få virkning?

Du skal være opmærksom på, at der stadig kan være udgifter til fællesantenneanlægget, som du fortsat skal betale. Se evt. Undgår jeg helt at betale til den fælles programforsyning, eller skal jeg stadig betale noget?

Hvis du bliver opkrævet et gebyr for din opsigelse, eller du fortsat bliver opkrævet betaling for tv, bør du i første omgang gå til din forening, udlejer eller det firma, der administrerer aftalen.

Hvis det ikke hjælper, kan du gå videre med din klage:

Lejer i privat lejebolig: Du kan klage til huslejenævnet, hvis du oplever, at du hindres i at blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

Lejer i almen lejebolig: Du kan klage til beboerklagenævnet, hvis du oplever, at du hindres i at blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

Indehaver af andelsbolig eller ejerbolig:
Du kan klage til Slots- og Kulturstyrelsen, hvis du oplever, at du hindres i at blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

Hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning, har du mulighed for at klage. Se evt. Hvor kan jeg klage, hvis jeg ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning?

Du har fx mulighed for at klage over følgende:
 • Du har fået en skriftlig bekræftelse på, at du er blevet fritaget for tilslutning til den fælles tv-forsyning, men du bliver stadig opkrævet betaling for et tv-produkt.
 • Du har et opsigelsesvarsel på mere end én måned til udgangen af en måned.
 • Du bliver mødt med vilkår mv. som betyder, at du er hindret i at blive fritaget for tilslutning til den fælles tv-forsyning, fx at du ikke kan være tilsluttet foreningens/udlejers bredbåndsløsning, hvis du ikke vil have tv fra den fælles tv-forsyning.
Hvis du er lejer, kan du også klage over størrelsen af det beløb, du skal betale til driften af antenneanlægget.

Hvis du er andelshaver eller ejer kan du ikke du ikke klage over størrelsen af beløbet, du skal betale, men kun, hvis det ikke er opgjort korrekt.

Lejer i privat lejebolig:
Hvis du ønsker at klage, skal du sende den nødvendige dokumentation til huslejenævnet efter reglerne i lejelovgivningen.

Lejer i almen lejebolig:
Hvis du ønsker at klage, skal du sende den nødvendige dokumentation til beboerklagenævnet efter reglerne i almenlejeloven.

Indehaver af andelsbolig eller ejerbolig:

Hvis du ønsker at klage, skal du sørge for at sende følgende oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen:

 1. Oplysning om, hvilken type bolig du bor i (privat udlejningsbolig, almen udlejningsbolig, andelsbolig, ejerlejlighed eller anden ejerbolig) 
 2. Kopi af din anmodning til foreningen/udlejer om fritagelse for tilslutning til og betaling for den fælles tv-forsyning 
 3. Eventuel kopi af foreningens/udlejers afslag på din anmodning eller dokumentation for, at du efter udløb af opsigelsesperioden opkræves betaling for fælles tv-forsyning (ud over faste omkostninger)
 4. En specificeret opgørelse over omkostninger, du betaler (du kan få opgørelsen hos din forening/udlejer)
 5. Eventuel dokumentation for, at du af andre årsager ikke kan framelde dig den fælles tv-forsyning.

Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du indbringe den for domstolene.