Om konkurrencesager

Sådan arbejder vi med konkurrencesager

Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør en uafhængig myndighed, der blandt andet har til opgave at håndhæve konkurrenceloven. Vores afgørelser kan have meget stor betydning for de berørte markeder, men også for forbrugerne og samfundet i sin helhed. Derfor arbejder vi hele tiden med at styrke grundlaget, som afgørelserne træffes på.

En del sager om overtrædelser af konkurrenceloven eller fusionskontrol kræver omfattende økonomiske og juridiske analyser for at en korrekt afgørelse kan træffes.

Juridisk kvalitetssikring

For at sikre en ensartet og høj kvalitet af afgørelser efter konkurrencereglerne, følger vi blandt andet bestemte procedurer. Fx er der i sagerne altid tilknyttet erfarne medarbejdere som sparringpartnere, og sagerne gennemgår undervejs et peer review foretaget af medarbejdere, som ikke tidligere har været involveret i sagerne, inden de forelægges Konkurrencerådet. Da konkurrenceloven er baseret på EU-regler, skal sager afgjort i Danmark som udgangspunkt afgøres på samme måde, som de ville være blevet i EU. Derfor undersøger og sammenligner vi ofte retspraksis fra lignende sager i andre europæiske lande.

Afgørelser er baseret på omfattende økonomiske analyser

Konkurrencesager kræver blandt andet, at vi kan vurdere konkurrencen på et marked. Vi arbejder løbende med at forbedre metoden hertil. Det har ført til, at vi i dag lægger vægt på langt flere elementer og ret omfattende økonomiske analyser. Empirisk evidens spiller en større rolle.

Inden for de senere år har vi blandt andet ansat flere medarbejdere, som er uddannet inden for data science. De analyserer store mængder data og finder mønstre. Det kan fx være empiri om prisdannelsen på markederne eller krydsejerskabers betydningen for konkurrencesituationen.

Læs mere om, hvem der efterprøver vores afgørelser her

Rigsrevision

Kontrol med konkurrencemyndighedernes administration

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forvaltning af midler og vores administration i øvrigt kontrolleres løbende af Rigsrevisionen.

 

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark.