Central klageindgang hos KFST

Kommunal og regional erhvervsaktivitet og støtte

Henvendelser om kommunal eller regional erhvervsaktivitet, herunder kommunal eller regional prissætning, samt kommunal eller regional støtte til bestemte former for erhvervsvirksomhed, kan ske til det kommunale og regionale tilsyn, der varetages af Ankestyrelsen (med Indenrigs- og Boligministeriet som overordnet tilsynsmyndighed).

Tilsynet kan ikke tage stilling til forhold, der kan behandles eller er blevet behandlet af en særlig klage- eller tilsynsmyndighed. Hvis der er en særlig klage- eller tilsynsmyndighed på det relevante sagsområde, er det derfor denne myndighed, der skal behandle sagen.

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at tage en sag op til behandling.

Ankestyrelsen kan som tilsynsmyndighed behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunal og regional erhvervsaktivitet er i strid med de regler, der gælder for kommuner og regioner, jf. kapitel VI og VII i lov om kommunernes styrelse samt §§ 30-31 i regionsloven.

Det kan fx vedrøre spørgsmålet om, hvorvidt en kommunal erhvervsaktivitet er lovlig eller er lovligt prissat. Det kan fx også vedrøre spørgsmål om, hvorvidt en kommunal støtte til en erhvervsvirksomhed er lovlig.

Her er et par eksempler på kommunal erhvervsvirksomhed og støtte, som er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Eksempel 1: Kommunal drift af restaurationsvirksomhed i forbindelse med kommunalt kulturhus

Helsingør Kommune drev restaurationsvirksomhed i forbindelse med et kommunalt kulturhus. På restauranten, der ligger i tilknytning til et kulturhus i Helsingør, blev der tilbudt fællesspisning til kostpris. Formålet var bl.a. at åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Ankestyrelsen vurderede i tilsynsudtalelse af 21. januar 2022, at Helsingør Kommune havde handlet i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at drive restaurationsvirksomhed i forbindelse med det kommunale kulturhus. Ankestyrelsen lagde i sin udtalelse vægt på oplysninger om, at kommunen tilbød fællesspisning mod betaling i restauranten, at kommunen alene krævede kostpris for maden, og at fællesspisningen var åben for alle. Det var Ankestyrelsens opfattelse, at Helsingør Kommune havde pligt til at søge at bortforpagte driften af den restaurationsvirksomhed, som sker i tilknytning til kommunens kulturelle aktiviteter i det kommunale kulturhus. Bortforpagtningen skal ske på markedsvilkår.

Se mere i tilsynsudtalelse af 21. januar 2022

Eksempel 2: En kommunal støtte til en el-delbilsordning

Faaborg-Midtfyn Kommune besluttede i maj 2020 at stille en underskudsgaranti for en privat biludlejningsvirksomhed, som i en fire måneders prøveperiode skulle stille en el-bil til rådighed for borgerne på Faaborg Havn med henblik på at fremme turismen i kommunen. Det skulle koste borgerne 495 kr. i døgnet at leje el-delebilen.  

Ankestyrelsen vurderede i tilsynsudtalelse af 16. marts 2021, at det ikke var en lovlig kommunal opgave at stille en delebil til rådighed for borgerne mod betaling, da dette efter Ankestyrelsens vurdering måtte anses for erhvervsvirksomhed. På den baggrund vurderede Ankestyrelsen, at kommunen ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne stille den omhandlede underskudsgaranti og herved yde støtte til den private biludlejningsvirksomhed.

Se mere i tilsynsudtalelse af 16. marts 2021

Læs mere om prisfastsættelse ved udførelse af kommunal og regional erhvervsvirksomhed (pdf).

Læs mere om tilsynet og om praksis på Ankestyrelsens hjemmeside.

Her kan du henvende dig til Ankestyrelsen.