Tvangsfuldbyrdelse af klagenævnsafgørelser

 
En afgørelse fra Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn kan under visse betingelser tvangsfuldbyrdes i forhold til den erhvervsdrivende. Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.

Hvis en forbruger har fået helt eller delvis medhold i en sag hos Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn, skal afgørelsen forkyndes for den erhvervsdrivende efter reglerne i retsplejeloven for derved at sikre, at den erhvervsdrivende modtager afgørelsen.

Den erhvervsdrivende har herefter en frist på 30 dage til at følge afgørelsen. Hvis den erhvervsdrivende ikke ønsker at følge nævnets afgørelse, skal den erhvervsdrivende meddele dette skriftligt til nævnet inden for fristen.

Den erhvervsdrivende har mulighed for skriftligt at anmode om genoptagelse af klagesagen inden for fristen på de 30 dage. Ved en sådan anmodning udskydes fristen.

Hvis den erhvervsdrivende ikke inden for fristen på de 30 dage har meddelt, at han ikke vil følge afgørelsen eller anmodet om en genoptagelse af sagen, kan afgørelsen tvangsfuldbyrdes i fogedretten.

Hvis den erhvervsdrivende inden for fristen meddeler, at vedkommende ikke vil følge afgørelsen, kan afgørelsen ikke tvangsfuldbyrdes. Sagen må så indbringes for domstolene, hvis forbrugeren ønsker at få gennemført sit krav.

Omkostningsdækning

En forbruger kan efter ansøgning få dækket eventuelle omkostninger i forbindelse med en retssag.

Det er en forudsætning, at forbrugeren har fået helt eller delvis medhold i en klagesag ved Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn, og at sagen er anlagt af forbrugeren til opfyldelse af den afgørelse. Sagen kan også være anlagt af den erhvervsdrivende for at opnå en ændring af afgørelsen. Har en forbruger kun fået delvis medhold i klagesagen, og ønsker forbrugeren at anlægge en sag for et krav, der ligger ud over det fastsatte, kan der kun opnås støtte til den del af kravet, der svarer til afgørelsen eller forliget.

Der kan ikke gives omkostningsdækning, hvis det er åbenbart, at forbrugeren ikke vil kunne få medhold i sagen. Det vil fx kunne være tilfældet, hvis der efter afgørelsen er truffet i nævnet, i en lignende sag er afsagt en dom, der strider mod nævnsafgørelsen.

En eventuel dækning efter forbrugerens retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved sagen, skal udnyttes, før der er mulighed for omkostningsdækning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan betale omkostninger, der overstiger forsikringens maksimum eller en eventuel selvrisiko. Omkostningsdækning er uafhængig af ansøgerens indtægtsforhold og træder i stedet for reglerne om fri proces. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan endvidere betale eventuelle udgifter, forbrugeren har haft i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse eller et forlig.

Disse regler gælder for alle sager, der er indbragt for Forbrugerklagenævnet efter 1. januar 2010. Det samme gælder for andre private klage- eller ankenævn, der er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren.