Tvangsfuldbyrdelse af klagenævnsafgørelser

 
En afgørelse fra Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn kan under visse betingelser tvangsfuldbyrdes i forhold til den erhvervsdrivende. Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.

Hvis en forbruger har fået helt eller delvis medhold i en sag hos Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn, skal afgørelsen forkyndes for den erhvervsdrivende efter reglerne i retsplejeloven for derved at sikre, at den erhvervsdrivende modtager afgørelsen.

Den erhvervsdrivende har herefter en frist på 30 dage til at følge afgørelsen. Hvis den erhvervsdrivende ikke ønsker at følge nævnets afgørelse, skal den erhvervsdrivende meddele dette skriftligt til nævnet inden for fristen.

Den erhvervsdrivende har mulighed for skriftligt at anmode om genoptagelse af klagesagen inden for fristen på de 30 dage. Ved en sådan anmodning udskydes fristen.

Hvis den erhvervsdrivende ikke inden for fristen på de 30 dage har meddelt, at han ikke vil følge afgørelsen eller anmodet om en genoptagelse af sagen, kan afgørelsen tvangsfuldbyrdes i fogedretten.

Hvis den erhvervsdrivende inden for fristen meddeler, at vedkommende ikke vil følge afgørelsen, kan afgørelsen ikke tvangsfuldbyrdes. Sagen må så indbringes for domstolene, hvis forbrugeren ønsker at få gennemført sit krav.