Forbrugerklagenævnet inden 1. oktober 2015

Forbrugerklagenævnet er et uvildigt klagenævn, som behandler klager fra forbrugere over varer eller tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende.


Forbrugerklagenævnet består af en formand og repræsentanter for forbruger- og erhvervsorganisationer. Formanden skal være dommer og må ikke have særlig tilknytning til forbrugernes eller erhvervslivets organisationer.

Repræsentanterne for forbrugere og erhvervsorganisationer udnævnes af erhvervs- og vækstministeren som medlemmer af nævnet for 4 år ad gangen efter indstilling fra de relevante organisationer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fungerer som sekretariat for Forbrugerklagenævnet.

Kompetence

Forbrugerklagenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende samt offentlige myndigheder eller offentlige institutioner kan ikke indgive klager. Forbrugere kan kun indgive en klage over en erhvervsdrivende, som efter dansk rets almindelige regler kan sagsøges ved danske domstole om spørgsmål, der indgår i klagen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har i bekendtgørelsen om forbrugerklager (retsinfo.dk) fastsat regler for nævnets virksomhedsområde. Disse regler indebærer, at en række varer og tjenesteydelser undtages fra nævnets virksomhedsområde, fx bilreparationer og køb af både.

Endvidere er der fastsat maksimums- og minimumsbeløbsgrænser, således at varens eller ydelsens pris skal være på mindst 800 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tekstiler og sko skal købsprisen dog være mindst 500 kr. 

Procedure

Forbrugerklagenævnet kan behandle en klage, hvis forbrugeren forinden forgæves har forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende. Sagsbehandlingen foregår på et skriftligt grundlag, og parterne er derfor heller ikke til stede under nævnsmødet.

Via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side "min sag" på forbrug.dk, er det muligt for forbrugere at klage online til Forbrugerklagenævnet. Der er tale om en digital selvbetjeningsservice, hvor forbrugeren og den erhvervsdrivende har samtidig adgang til at følge en sag i Forbrugerklagenævnet digitalt fra oprettelse af sagen til afgørelsen. På "min sag" er der også mulighed for at afgive og modtage bemærkninger eller svar digitalt.

Læs mere om mulighederne for at klage til Forbrugerklagenævnet på forbrug.dk

Når en sag er færdigbehandlet, bliver der truffet afgørelse i sagen. Hvis afgørelsen lyder på, at forbrugeren fx skal have et beløb udbetalt, så er det i første omgang op til parterne selv, at få afregnet. Sker det ikke, er der mulighed for, at afgørelsen kan tvangsfuldbyrdes ved fogedretten, og at forbrugeren kan få dækket sine omkostninger til en eventuel retssag.

Læs mere om tvangsfuldbyrdelse mv.

Hvis en erhvervsdrivende ikke følger en afgørelse truffet af Forbrugerklagenævnet, offentliggøres den erhvervsdrivendes navn på Firmatjek. Firmatjek er en elektronisk liste over erhvervsdrivende, der ikke følger Forbrugerklagenævnets afgørelse, og som via forbrug.dk og firmatjek.dk er tilgængelig for forbrugerne. Oplysningerne på Firmatjek er tilgængelige i et år fra offentliggørelse. Samtidig med, at en virksomhed bliver offentliggjort, bliver der udsendt en pressemeddelelse med navnene på de registrerede virksomheder. Firmatjeks sider er i 2012 vist mere end 220.000 gange.

Gebyr ved Forbrugerklagenævnet

Gebyr for sagens behandling er 160 kr. Hvis forbrugeren får medhold i en klage ved et forlig eller en afgørelse, eller hvis sagen må afvises som uegnet, tilbagebetales klagegebyret.

Den erhvervsdrivende skal betale et beløb til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for styrelsens udgifter til en sags behandling ved Forbrugerklagenævnet, når forbrugeren får medhold i sin klage, eller sagen forliges.

Gebyrer og omkostninger fremgår af bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Omkostningssatserne er senere ændret og kan ses her.