Direktiver

I markedsføringsloven og i nogle af bekendtgørelserne til markedsføringsloven er der implementeret en række direktiver.

 

Kommissionens direktiv 2009/121/EF af 14. september 2009 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF om betegnelser for tekstilprodukter.

Direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 516 af 3. juli 1998 om betegnelse og mærkning af tekstilvarer

Læs direktiv 2009/121/EF af 14. september 2009

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis).

Direktivet er implementeret i markedsføringsloven og bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold.

Læs direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (servicedirektivet). Dele af direktivet er implementeret i markedsføringslovens §§ 10 og 11, samt § 7a.

Læs direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1996/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger. Direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 46 af 26. januar 1999 om visse metoder for kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger.

Læs direktiv 1996/73/EF af 16 december 1996 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1973/44/EF af 26. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kvantitativ analyse af ternære tekstilfiberblandinger.Direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 46 af 26. januar 1999 om visse metoder for kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger

Læs direktiv 1973/44/EF af 26. februar 1973 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF af 14. januar 2009 om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74 ). Direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 516 af 3. juli 1998 om betegnelse og mærkning af tekstilvarer.

Læs direktiv 2008/121/EF af 14. januar 2009 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet.

Direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 769 af 15. september 1995 om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet.

Læs direktiv 94/11/EF af 23. marts 1994 (eksternt link)

Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiovirksomhed (EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23). Ændret ved Europa-Parlamentets direktiv 97/36/EF.

Direktivet er implementeret i Bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold.

Læs direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer. Direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer (Prismærkningsbekendtgørelsen)

Læs direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 (eksternt link)


Forslag til ændring af direktiver Der bliver på nuværende tidspunkt forhandlet et forslag til ændring af direktiv 2008/121/EF, 1973/44/EF og 1996/73/EF, så disse bliver slået sammen i en forordning.