Manglende medvirken umuliggjorde afhjælpning

08. juni 2016

Forbrugerens egne forhold var medvirkende til, at den erhvervsdrivende ikke kunne foretage afhjælpning af mangelfuld telefon.

Klage over telefon med revne i skærmen

09. november 2015

Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke inden for rimelig tid havde udbedret en fejl på højtaleren. Da telefonen havde en revne i skærmen, kunne telefonen dog ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand. 

Mangler ved en telefon blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af telefonen. 

Mangler ved en telefon blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af telefonen. 

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrag et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af telefonen.

Mangler ved en telefon blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af telefonen.

Omlevering med mobiltelefon som indeholdt brugte dele

14. juli 2014

Omlevering med en mobiltelefon, der indeholdt brugte dele, var ikke i overensstemmelse med købeloven. Forbrugeren var derfor berettiget til at ophæve købet af mobiltelefonen.

Parallelimporteret mobiltelefon var ikke mangelfuld

18. november 2013

Det forhold, at telefonen var parallelimporteret, indebar ikke i sig selv, at der var en mangel ved telefonen.

Abonnement var ikke aftalt

30. oktober 2013

Den erhvervsdrivendes vilkår om indgåelse af et løbende abonnement ved køb af en mobiltelefon til 1 kr. på nettet var uklart formuleret og ikke særligt fremhævet. Vilkåret kunne ikke anses for vedtaget.

Prisoplysninger på en hjemmeside var alene en opfordring til modtageren om at afgive tilbud

27. oktober 2013

Forbrugeren havde ved sin bestilling af to iPhones accepteret den erhvervsdrivendes salgs- og leveringsbetingelser, hvoraf det fremgik, at en endelig aftale først ansås for indgået, når ordren var modtaget og bekræftet af den erhvervsdrivende.

Fortrydelse af køb via internettet

26. september 2013

Forbrugeren kunne fortryde købet af en mobiltelefon, uanset at beskyttelsesfilmen var fjernet, da telefonen kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand

Fortrydelse af køb via internettet

26. september 2013

Forbrugeren kunne fortryde købet af en mobiltelefon, uanset at beskyttelsesfilmen var fjernet, da telefonen kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand

Fortrydelse af køb via internettet

26. september 2013

Forbrugeren kunne fortryde købet af en mobiltelefon, uanset at den var taget i brug, da telefonen kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand

Erhvervsdrivende havde ret til to afhjælpningsforsøg

26. september 2013

Fejlen på mobiltelefonen var periodisk. Den erhvervsdrivende havde godtgjort, at omkostningen ved omlevering var uforholdsmæssig, og havde tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid

Sælger returnerede ikke mobiltelefon efter undersøgelse

14. juni 2012

Det var en misligholdelse af købsaftalen ikke at returnere varen inden for rimelig tid efter endt undersøgelse. Forbrugeren kunne hæve købet, selv om der ikke var fejl ved varen

Forbruger modtog en ekstra mobiltelefon ved en fejl

30. juni 2011

Forbrugeren var ikke berettiget til at bortsælge mobiltelefonen, da han var bekendt med, at den var leveret ved en fejl

Prisskilt i forretning var et bindende tilbud

11. marts 2011

Sælgeren have ikke bevist, at forbrugeren var i ond tro og blev derfor bundet af prisen, der fremgik af prisskiltet i forretningen

Fejl i pris på hjemmeside bandt erhvervsdrivende

11. marts 2011

Den erhvervsdrivende havde ikke bevist, at forbrugeren var i ond tro ved bestillingen. Aftalen var derfor bindende

Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende

11. marts 2011

Den oplyste pris var ikke bindende for den erhvervsdrivende, da forbrugeren var i ond tro ved bestillingen

Krav om erstatning for udgifter til forsendelse af et anbefalet brev

29. april 2010

Forbrugeren var ikke berettiget til at få erstattet udgifter til forsendelse af et anbefalet brev til den erhvervsdrivende i forbindelse med en reklamation.

Mobiltelefonens standby tid var lavere end oplyst

25. august 2009

En mobiltelefon blev anset for mangelfuld, da der var givet vildledende oplysninger om standby tiden og den faktisk målte standby tid var væsentlig lavere.

Afhjælpning af fejl ved mobiltelefon tog for lang tid

11. marts 2009

Forbrugeren havde ret til at hæve købet, da telefonen ikke var repareret 18 dage efter indleveringen, og da det ikke var godtgjort, at fejlen ikke kunne være afhjulpet allerede ved første forsøg.

Returnering af mobiltelefon efter reparation til den oprindelige køber

05. februar 2009

En sælger var erstatningsansvarlig, da han efter reparation trods oplysning om ejerskifte returnerede mobiltelefonen til den oprindelige køber.

Klaptelefon defekt

14. januar 2008

En telefon blev anset for mangelfuld, da telefonens flexkabel ikke kunne holde til almindelig brug i 22 måneder.

10-årig dreng bestilte overtakserede tjenester

20. december 2007

Moderen, som havde tegnet abonnementet i eget navn og overdraget det til sønnen, hæftede for bestilling af enkeltstående tillægstakserede sms’er. Samtykke til levering af tjenesteydelsen inden fristens udløb.

Ridser afskar forbrugeren fra at fortryde køb af telefon

11. december 2007

En mobiltelefon var ikke en vare af en sådan art, at ibrugtagning i sig selv afskar fortrydelse. Telefonen kunne imidlertid ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, da den var blevet ridset i forbrugerens varetægt.

Fortolkning af returret

30. november 2007

”8 dages returret” ydet ved et butikskøb måtte i mangel af udtrykkelige oplysninger om andet forstås således, at fristen løb fra varens overgivelse til køberen, og uanset at køberen havde prøvet varen.

Køb af mobil for 1,- kr. + abonnement

02. november 2007

En forbruger, der hævede købet af en telefon, kunne kræve erstatning for udgifterne til et abonnement i den periode, hvor abonnementet ikke kunne benyttes, fordi telefonen var mangelfuld.

Lovvalg

27. september 2007

Når et udenlandsk internetfirma har foretaget reklamering i det land, hvor forbrugeren har bopæl, er det dette lands ret, der er gældende.

BytMobil

20. september 2007

En erhvervsdrivende, der havde tilbudt at betale forbrugeren 400 kr. for en byttetelefon, kunne ikke godtgøre, at det var aftalt, at der gjaldt særlige betingelser for byttetelefonen.

Brugsanvisning til en mobiltelefon på cd-rom

22. juli 2007

Henset til varens art og da sælgeren ikke ved købet havde oplyst om, at der ikke medfulgte en dansksproget manual i papirform, blev mobiltelefonen anset for mangelfuld.

Køb af telefon og abonnement

17. oktober 2006

En forbruger, der havde købt en mobiltelefon og et abonnement, var berettiget til at hæve købet af telefonen og abonnementet. Ophævelse af abonnementsaftalen havde dog kun virkning fra det tidspunkt, hvor aftalen blev hævet.

To børns bestilling af indholdstakserede sms fra en hjemmeside

31. maj 2006

En far skulle ikke betale for ringetoner og spil, fordi udbyderens markedsføring havde bibragt børnene det indtryk, at ydelserne var gratis.

Fortrydelse af køb af telefon via internettet

06. februar 2006

Den erhvervsdrivende afviste at tage telefonen tilbage, da den angiveligt var ridset. Det påhvilede den erhvervsdrivende at godtgøre, at telefonen var ridset, og at den derfor ikke kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand.

Køb af telefon der havde været solgt før

08. august 2005

Det blev ikke anset for en mangel ved en telefon, at den kortvarigt forud for salget havde været udleveret til en anden kunde, når telefonen ikke var brugspåvirket.

Fortrydelse af telefonabonnement der var taget i brug

01. juni 2005

Fortrydelsesretten var ikke faldet bort, da teleudbyderen ikke på tilstrækkelig klar måde havde sikret sig samtykke til at påbegynde udførelsen inden fortrydelsesfristens udløb, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.

Mobiltelefon fugtskadet få dage efter købet

05. april 2005

Da en fugtskade er en atypisk fabrikationsfejl men en typisk brugsskade, kunne det ikke uden yderligere bevisførelse afgøres, om fugtpåvirkningen var sket før eller efter leveringen.

Hæftede kun for selvrisikobeløbet da mobilen blev stjålet

31. december 2003

Misbrug af mobiltelefon. Forbrugeren spærrede først telefonen 3 dage efter tyveri af mobiltelefonen. Da Forbrugeren alene hæftede for tab, som kunne have været undgået ved en rettidig underretning, hæftede forbrugeren ikke for mere end selvrisikobeløbet på 1.200 kr.

Forbrugeren kunne hæve købet, da der gik for lang tid

31. december 2003

En forbruger krævede købet hævet, da telefonen ikke kunne indlæse SIM kortet. Den erhvervsdrivende, der havde forsøgt afhjælpning en gang, afviste kravet og tilbød i stedet afhjælpning. Da manglen ikke var afhjulpet inden rimelig tid, var forbrugeren berettiget til at hæve købet.

Manglende vejledning til ADSL gav forbruger lavere regning

31. december 2003

Et teleselskabs krav om betaling af et stort internetforbrug blev nedsat, da selskabet ikke havde iagttaget sin vejledningspligt i forbindelse med opsætning af en ADSL-forbindelse, hvorfor det ikke burde komme forbrugeren til skade, at forbruget var sket via en ISDN-forbindelse, der var dyrere at bruge.

Krav på ombytning

31. december 2003

En forbruger havde krav på ombytning af en mobiltelefon, da ombytning kun ville påføre den erhvervsdrivende en merudgift på 165 kr. Der blev ved vurderingen af omkostningerne ved ombytning i forhold til omkostningerne ved afhjælpning lagt vægt på, at den defekte telefon kunne istandsættes og gensælges som lettere brugt, hvorved den erhvervsdrivendes udgift til ombytning blev reduceret. Afhjælpning var i øvrigt ikke sket inden rimelig tid.

Kunde skulle ikke betale forhøjet pris på sms

31. december 2003

En teleudbyder hævede prisen på sms-beskeder fra 0,50 kr. til 3 kr. pr. sms. Det fremgik af udbyderens vilkår, at sådanne ændringer med bindende virkning kunne varsles via annoncer i landsdækkende dagblade. Urimeligt aftalevilkår. En forbruger, som ikke havde set annoncen, var ikke forpligtet til at betale den forhøjede pris.

Ukorrekte prisoplysninger gav nedslag på telefonregningen

31. december 2003

Indholdstakserede sms-beskeder. Ved modtagelsen af en stor telefonregning opdagede forbrugeren, at teleselskabet havde faktureret 3 kr. pr. sms-besked, som forbrugeren havde afsendt eller modtaget i forbindelse med en ”Chat Quick” tjeneste. Forbrugeren blev fritaget for betaling af en del af regningen, da han ikke var blevet informeret korrekt om prisen.

Forbrugeren fik opfyldt krav om ombytning

31. december 2003

En erhvervsdrivende kunne ikke afværge forbrugerens krav om omlevering, da der første gang viste sig en mangel ved telefonen, idet han ikke havde godtgjort, at den valgte beføjelse ville påføre ham uforholdsmæssige omkostninger.

Ophævelse af SIM-lock

31. december 2003

Da det ikke på et prisskilt var oplyst, at der ville blive krævet yderlige 500 kr. for ophævelse af en mobiltelefons SIM-lock, var forbrugeren berettiget til at få dette vederlag tilbagebetalt.

Teleudbyder varslede ikke prisstigning, 2003

31. december 2003

En teleudbyder kunne ikke opkræve betaling for sms-beskeder, der før var gratis, da prisstigningen ikke var varslet.

For sent udsendte regninger fra teleudbyder skulle ikke betales

31. december 2003

Det påhvilede teleudbyderen at godtgøre, at regninger for telefoni var kommet frem til forbrugeren. Teleudbyderen havde fortabt sit krav på betaling, idet opkrævningen blev udsendt halvandet år efter forbruget var foretaget.

Teleudbyder havde ikke ret til at lukke forbrugers teleforbindelser

31. december 2003

Uberettiget lukning af en forbrugers telefonforbindelser som følge af et omtvistet mindre udestående.

Ugyldigt abonnement på indholdstakserede sms-beskeder

31. december 2003

En 11-årig dreng havde via sin mobiltelefon bestilt et abonnement på vitser, der løbende blev sendt som sms-beskeder. Aftalen mellem drengen og udbyderen af vitser var ugyldig på grund af umyndighed. Teleudbyderen var ikke berettiget til at fakturere drengens far for disse sms’er. Bestillingen måtte derudover anses for at være fortrudt rettidigt.

Ugyldig prisstigning på mobilabonnement

31. december 2003

Prisen på et telefonabonnement steg med 33% inden for bindingsperioden. Forbrugeren skulle kun betale den oprindeligt aftalte pris, idet forbrugeren ikke i forbindelse med varslingen af prisstigningen fik mulighed for at opsige aftalen.

Umyndig forbruger skulle betale erstatning, ikke regning, til udbyder

31. december 2003

En umyndig forbruger havde indgået aftale om telefonabonnement med taletidskonto, hvor indbetalt taletid skulle dække forbruget. Tilmelding var sket på internettet, og forbrugeren oplyste urigtigt fødselsår, så hun fremstod som myndig. Udbyderen var alene berettiget til en mindre erstatning i anledning af forbrugerens manglende betaling af samtaleafgifter, da mellemværendet skulle opgøres i medfør af værgemålsloven, og abonnementsvilkårene indeholdt bestemmelser om spærring af tjenesten ved overskridelse af indbetalt taletid.

Teleabonnement oprettet af mentalt handikappet

31. december 2002

Et telefonabonnement var oprettet af en mentalt handikappet person. Teleudbyderen burde straks have tilbudt at sende en skriftlig bekræftelse på, at abonnementet var opsagt i stedet for at insistere på en skriftlig opsigelse fra forbrugerens side.

Accept ved passivitet

31. december 2002

En saldokontrolordning fungerede ikke i overensstemmelse med det aftalte. Da forbrugeren i en periode havde betalt regningerne uden at protestere, ansås hun for at have accepteret, at der skete en vis overskridelse.

Afbrydelse af internetforbindelse

31. december 2002

Afbrydelser af en internetforbindelse medførte, at en forbruger ikke kunne surfe på nettet til den lovede lave pris. Da det ikke kunne bevises, at internetleverandøren var skyld i afbrydelserne, havde forbrugeren intet krav mod udbyderen.

Berettiget omleveringskrav

31. december 2002

Da en mobiltelefon kort tid efter købet viste sig at være mangelfuld, krævede forbrugeren telefonen ombyttet. Da den erhvervsdrivende ikke havde godtgjort, at den valgte beføjelse ville påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger, anså nævnet forbrugerens omleveringskrav for berettiget.

Fritagelse for betaling af teleydelse

31. december 2002

En forbruger blev fritaget for betaling af en teleydelse, da forbrugeren ikke havde indgået nogen aftale med teleudbyderen.

Fugt i mobiltelefon

31. december 2002

En mobiltelefon hørte allerede 14 dage efter købet op med at fungere som følge af en fugtpåvirkning. Selvom de sagkyndige udtalte, at telefonen – ligesom de fleste andre mobiltelefoner – var dårligt beskyttet mod fugt, fandt nævnet ikke, at det var godtgjort, at telefonen var mangelfuld.

Garanti pålagde sælger bevisbyrde

31. december 2002

En mobiltelefon var skadet som følge af let damp eller kondenspåvirkning. Da der var givet garanti, påhvilede det garantigiver at bevise, at det konstaterede skyldtes en uhensigtsmæssig brugspåvirkning.

Gaveabonnement var uopsigeligt

31. december 2002

Mobiltelefonabonnement oprettet som »gaveabonnement«. Det fremgik ikke klart af kontrakten, at gavegiver oprettede et abonnement, der herefter var uopsigeligt i 6 måneder. Fortolkning til gunst for forbrugeren jf. aftalelovens § 38 b.

Ændring af internetabonnement

31. december 2002

Ændring af internetabonnement. Ikke godtgjort at forbrugeren havde modtaget tilstrækkeligt tydelige oplysninger om, at opkaldsnummeret i computeren skulle ændres for at udnytte de forudbetalte timer i internetabonnementet. Forbrugeren skulle herefter stilles som om, de forudbetalte timer var udnyttet.

Internetabonnement faktureret via fastnetforbindelse

31. december 2002

Oprettelse af et internetabonnement, hvor forbruget blev faktureret via telefonregningen for fastnetforbindelsen. Det påhvilede teleudbyderen at godtgøre, at bestillingen af internetabonnementet var foretaget af fastnetabonnenten selv eller med dennes samtykke.

Krav på efterbetaling bortfaldet

31. december 2002

Forsinket opkrævning af betaling for telefonforbrug. Krav på efterbetaling bortfaldet.

Manglende effektuering af opsigelse

31. december 2002

Manglende effektuering af opsigelse. Forbrugeren blev fritaget for betaling af forbrug, der fandt sted efter at aftalen var opsagt, da teleselskabet ikke havde godtgjort, at forbrugeren vidste eller burde vide, at der blev ringet op via udbyderens net.

Mindreårigs ophævelse af spærring

31. december 2002

En forbruger havde oprettet et mobiltelefonabonnement med saldokontrol til sin mindreårige datter. Da teleselskabet havde oplyst datteren om, at hun skulle fremskaffe faderens cpr.nr. for at ophæve spærringen, var forbrugeren ikke bundet af de ophævelser af spærringen, som datteren havde foretaget.

Erhvervsdrivende forpligtet til at lade forbruger hæve et køb

31. december 2002

En forbruger krævede købet af en mobiltelefon hævet, da displayet for anden gang gik i stykker. Den erhvervsdrivende nægtede dette men tilbød i stedet afhjælpning. Da den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt klageren at vælge mellem ombytning eller afhjælpning, og da han ikke havde godtgjort, at ombytning ville være forbundet med uforholdsmæssige omkostninger, var klageren berettiget til at hæve købet.

Ophævet saldokontrol

31. december 2002

En saldokontrolordning blev uden abonnentens viden ophævet af abonnentens søn. Da det skyldes teleudbyderens system, at det var muligt for sønnen at ændre saldomaksimum, fandt nævnet, at udbyderen var nærmest til at bære risikoen for, at spærringen var ophævet.

Opsigelse af abonnement

31. december 2002

Manglende effektuering af opsigelse af et abonnement. Forbrugeren blev fritaget for betaling, idet udbyderen ikke havde godtgjort, at forbrugeren selv, eller andre med forbrugerens accept, havde benyttet udbyderens net.

Overdraget telefonabonnement

31. december 2002

En forbruger hæftede ikke for hendes samlevers telefonforbrug, selvom abonnementet på et senere tidspunkt blev overdraget til hende.

Saldokontrol ophævet uden abonnentens viden

31. december 2002

En saldokontrolordning blev ophævet uden abonnentens viden. Nævnet udtalte, at det som udgangspunkt bør være teleselskabernes bevisbyrde at godtgøre, at det beror på forhold, som abonnenten bærer ansvaret for, at der er sket ændringer i den aftalte spærring. Da forbrugeren havde valgt en let gennemskuelig kode, fandt nævnet ikke, at det uden yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer ville kunne afgøres, hvad der var årsag til ophævelsen.

Uanmodet levering

31. december 2002

Manglende effektuering af opsigelse. Forbrugerens faste forvalg blev først nedtaget 8 måneder efter opsigelsen. Forbrugeren var ikke forpligtet til at betale for uanmodet levering af tjenesten efter opsigelsen.

Uberettiget spærring af abonnement

31. december 2002

En teleudbyder var ikke berettiget til at spærre et abonnement dagen efter, at udbyderen havde godkendt, at abonnementet blev overdraget til forbrugeren.

Uberettiget spærring af telefon

31. december 2002

Teleudbyderen var ikke berettiget til at spærre telefonen, når abonnenten samtidig var forpligtet til at betale for 500 minutters taletid.

Valg af pinkode var sælgers ansvar

31. december 2002

En saldokontrolordning blev ophævet uden abonnentens viden, idet koden til brug for ophævelse af spærringen ved en misforståelse var blevet identisk med telefonens pinkode. Da teleudbyderen ikke havde vejledt abonnenten behørigt om valg af kode, måtte udbyderen bære risikoen for, at spærringen var blevet ophævet.

Telefonsex - forbrugeren blev fritaget betaling

31. december 1997

Det påhvilede en udbyder af sexydelser, der leveredes over telefonen, at bevise, hvem der havde bestilt sexydelserne. Da udbyderen ikke kunne løfte denne bevisbyrde, blev forbrugeren fritaget for betaling.

Bestilling af ADSL via internettet

Indgåelse af en aftale via internettet om levering af et ADSL-abonnement. Da forbrugeren ikke havde fået oplysning om bl.a. fortrydelsesretten på et varigt medium, kunne aftalen fortrydes indtil 3 måneder efter den dag, forbrugeren fik underretning om aftalens indgåelse. Den erhvervsdrivendes aftalevilkår var i strid med forbrugeraftalelovens regler. Forbrugeren havde ikke givet afkald på sin fortrydelsesret.

Køb af mobiltelefon via internettet kunne fortrydes

Forbrugeren kunne fortryde, selvom telefonen var taget i brug, og selvom den var fejlbehæftet. Det var uden betydning, at telefonen ikke var returneret til sælgeren.

Forbruger havde ret til at få pengene tilbage

Den erhvervsdrivendes RMA-formular var udformet ufuldstændigt og uklart og skulle fortolkes til gunst for forbrugeren, som havde accepteret tilbud i formularen om at få pengene retur.