AFGØRELSER - MOTORKØRETØJER

Forbrugeren kunne kræve købet ophævet og erstatning for ekstra udgifter til billeje, da lejebiler ikke blev udleveret

07. december 2016

Forbrugeren krævede at få tilbagebetalt prisen for lejebiler samt erstatning for ekstra udgifter til billeje, da den erhvervsdrivende ikke ønskede at udlevere lejebilerne som aftalt, grundet forbrugerens betalingskort ikke stemte overens med deres aftalebetingelser.

Leasing af bil

28. november 2013

Ved ikke at orientere forbrugeren forud for afhentning af bilen havde den erhvervsdrivende misligholdt aftalen i en sådan grad, at forbrugeren kunne hæve leasingaftalen

Lejebil svarede ikke til det bestilte

28. november 2013

Forskellen mellem den bestilte og den leverede lejebil lå ikke inden for det acceptable, og den erhvervsdrivendes ydelse var derfor mangelfuld. Forbrugeren fik et afslag i prisen.

Aftale om leasing af bil

11. juli 2013

Forbruger var ikke bundet af et vilkår om fuld accept af skader efter afleveringstidspunktet, da der forløb 3 uger inden bilen blev undersøgt af 3. mand.

Aftale om leasing af bil

11. juli 2013

Forbrugeren kunne ikke få kompensation for underkørte kilometer, da han ikke havde haft en berettiget forventning herom, og da det havde minimal betydning for bilens værdi.

Forbruger opsagde aftale om leasing af bil

11. juli 2013

Forbrugerens opsigelse af aftalen var uberettiget. Den erhvervsdrivende kunne kræve, at forbrugeren betalte de resterende leasingydelser for den aftalte leasingperiode.

Køb af bil uden dansk registreringsafgift

11. juli 2013

Forbrugeren måtte gå ud fra, at den oplyste købspris for den bil, han tidligere havde leaset, var inklusiv moms og afgifter, da han ikke var udtrykkeligt oplyst om andet. Forbrugeren var berettiget til erstatning.

Bilsælger var ikke erhvervsdrivende

14. maj 2012

En virksomhedsejer solgte sin hustrus bil. Da salget ikke skete som led i sælgerens erhvervsvirksomhed, var der ikke tale om et forbrugerkøb. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen

Bilforhandler formidlede bilsalg for kunde

14. maj 2012

Forhandleren kunne ikke anses for sælger, da han ikke havde givet forbrugeren føje til at tro, at han solgte bilen i eget navn og for egen regning. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen

Tidligere skade på bil var ikke en mangel

23. november 2011

Den erhvervsdrivende kendte ikke til bilens skade på leveringstidspunktet og havde derfor ikke tilsidesat sin oplysningspligt eller give urigtige oplysninger i forbindelse med købet.

Dæk var bestanddel til biler

31. maj 2011

Dæk blev anset for at være bestanddel til biler, uanset at dæk skal skiftes flere gange i en bils levetid. Forbrugerklagenævnet havde derfor ikke kompetence til at behandle klagen

Fælge var bestanddel til biler

31. maj 2011

Fælge blev anset for at være bestanddel til biler. Forbrugerklagenævnet havde derfor ikke kompetence til at behandle klagen

Kofanger var bestanddel til biler

28. april 2011

Kofanger blev anset for at være en bestanddel til bil. Forbrugerklagenævnet havde derfor ikke kompetence til at behandle klagen

En ATV er at anse som en bil

30. marts 2011

En ATV med fire hjul blev anset for at være en bil. Forbrugerklagenævnet havde derfor kompetence til at behandle klagen

Annullering af køb af bil

31. januar 2011

Forbrugeren havde uberettiget annulleret købsaftalen. Forbrugeren blev ikke fritaget for at erstatte det tab, som den erhvervsdrivende havde lidt, da bilen hurtigst muligt var blevet solgt til anden side. Tabsbegrænsningspligt.

Sælger måtte give afslag i pris på mangelfuld bil

29. april 2010

En bil blev anset for mangelfuld, da tandremmen sprang halvanden måned efter køb og forud for producentens oplyste udskiftningsinterval. Det var uden betydning, at bilen var repareret hos et andet firma

Køb af motorcykel

10. september 2009

Da det i branchen var kendt, at den pågældende motorcykelmodel ofte går ustabilt og kan gå i stå, burde den erhvervsdrivende ved købet have oplyst forbrugeren herom.

Defekt gearkasse

26. maj 2009

Da der ikke var taget et tilstrækkeligt tydeligt forbehold for fejl ved bilens gearkasse, blev fejlen anset som en mangel. Det var uden betydning, at der var givet et afslag i prisen.

Bil var ikke indregistreret korrekt

15. maj 2009

Forbrugeren kunne med rette forvente, at bilen ved købet var rigtig indregistreret, og at der var betalt korrekt afgift. Da det ikke var tilfældet, var bilen mangelfuld, og købet kunne hæves med fradrag for brug.

Varebil var ikke lovlig ved købet

15. maj 2009

Selvom det ved købet var åbenbart, at der manglede en rude i adskillelsen til lastrummet, var det ikke åbenbart, at det var ulovligt. Da den erhvervsdrivende ikke havde oplyst dette, var der tale om en mangel, og forbrugeren fik afslag i prisen.

Bil uberettiget tilbagetaget af finansieringsselskab

16. april 2009

Da finansieringsselskabet ikke opfyldte betingelserne for at kunne tilbagetage en finansieret bil og da afhjælpning ikke var sket inden rimelig tid, var forbrugeren berettiget til at hæve købet.

Køb af brugt bil – vandpumpe ødelagde tandrem

16. april 2009

Den erhvervsdrivende var ikke forpligtet til at skifte en funktionsdygtig vandpumpe ved skift af tandremmen, og var ikke forpligtet til at oplyse om, at udskiftning ikke var sket.

Forventning om gratis afhjælpning

29. januar 2009

En forbruger har som udgangspunkt en berettiget forventning om vederlagsfri afhjælpning, når der reklameres inden udløbet af købelovens 2-årige reklamationsfrist.

Urigtig oplysning om synsdato og manglende udlevering af registreringsattest

29. januar 2009

En forbruger kunne hæve købet af en bil, da det ikke var en uvæsentlig mangel, at bilen var synet ca. 1 år tidligere end oplyst i salgsannoncen og sælgeren ikke i forbindelse med købet havde udleveret en registreringsattest.

Kommissionsbil

28. august 2008

Den erhvervsdrivende sælger hæftede for mangler ved en bil, selvom bilen blev solgt for en privat sælger, idet køberen på baggrund af omstændighederne ved købet havde været berettiget til at gå ud fra, at den erhvervsdrivende var sælger af bilen.

Mindre mangel var ikke afhjulpet inden rimelig tid

29. juli 2008

Uhensigtsmæssigt materialevalg medførte, at batteriets poler rustede med startvanskeligheder til følge. Da manglen ikke blev afhjulpet inden rimelig tid, kunne købet hæves.

Oprindeligt trepartsforhold

22. april 2008

Et køb, der blev finansieret ved at en sælger via en database kontaktede et finansieringsselskab med henblik på bevilling af et lån til en køber, blev anset for et oprindeligt trepartsforhold, jf. kreditaftalelovens § 5, nr. 2.

Tilfrosset krumtapudluftning medførte motorhavari

27. april 2007

Skaden kunne have været undgået, hvis en slange havde været renset regelmæssigt. Da den erhvervsdrivende, som vidste dette, havde undladt at informere forbrugeren herom, måtte den erhvervsdrivende dække forbrugerens udgifter til udskiftning af motoren. Dissens.

Urigtige oplysninger på prisskilt

27. oktober 2006

En forbruger var berettiget til et afslag i prisen, da der, på et prisskilt for en brugt bil, var givet en urigtig oplysning om den grønne ejerafgift.

Afhjælpning af mangler ved en bil

19. oktober 2006

En forbruger kunne hæve købet af en bil, da bilen havde væsentlige mangler. Forbrugeren var endvidere berettiget til erstatning for transportomkostninger i forbindelse med den erhvervsdrivendes afhjælpningsforsøg.

Bil annonceret som ”én ejers bil” og ”sevice ok”

09. oktober 2006

En bil blev anset for mangelfuld, fordi den ikke som anført i en annonce kun have haft én ejer tidligere, og fordi tandremmen ikke var udskiftet som anført i sevicebestemmelserne.

Fradrag for brug ved ophævelse af køb

09. oktober 2006

Et bilkøb blev hævet, da bilen havde været udsat for en større skade, som køberen ikke var blevet oplyst om. Forbrugerklagenævnet fandt det rimeligt, at der i forbrugerens krav på tilbagebetaling af købesummen blev foretaget et fradrag på 50 øre pr. kørte km.

Tandremmen sprang efter 3 dage

24. maj 2006

Bilen var ikke behæftet med en køberetlig mangel, da forbrugeren ved købet var blevet oplyst om, at det var uvist, hvornår tandremmen var skiftet samt betydningen heraf.

Forhandler solgte sin søns bil

23. december 2005

Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle en klage over mangler ved en brugt bil, da forhandleren måtte anses for at være sælger af bilen.

Defekt sædevarme

22. december 2005

Det blev ikke anset for en mangel ved en knap 10 år gammel bil, at bilens sædevarme, som bilen var ”født” med, forud for købet var blevet afmonteret af den erhvervsdrivende, uden at forbrugeren var blevet oplyst herom.

Bilforhandler hæftede som sælger

27. oktober 2005

Bil blev annonceret til salg med angivelse af bilforhandlerens navn og blev solgt fra forhandlerens forretningsadresse. Bilforhandleren hæftede som sælger, selvom bilen var ejet af en privatperson, der også underskrev slutsedlen.

Sælger hævdede, at en bil var solgt privat

26. september 2005

En bil blev annonceret til salg i en avis af en bilforhandler. Sælgeren, der var direktør i det erhvervsdrivende selskab, oplyste, at han havde solgt bilen som privatperson. Nævnet fandt, at der forelå et forbrugerkøb.

Forbrugeren skulle betale forsikringen på lånebil

22. juni 2005

En forbruger måtte selv betale forsikringen på en lånebil, som blev stillet til rådighed af en sælger for at afbøde virkningen af en forsinket levering af den bil, som forbrugeren havde købt.

Erstatning for udgift til nummerplader

22. juni 2005

Bilauktionsfirma havde uberettiget afvist en købers reklamation på auktionsdagen og måtte derfor erstatte udgifter til nummerplader, som køberen havde været nødt til at afholde.

Køberens krav om afhjælpning kunne ikke afvises

21. marts 2005

En sælger kunne ikke afværge køberens krav om afhjælpning ved at tilbyde ophævelse, da sælgeren ikke havde godtgjort, at afhjælpning ville være uforholdsmæssig i forhold til ophævelse.

Køb af bil med omfattende rusttæringer

22. februar 2005

En forbruger mistede sine misligholdelsesbeføjelser ved at lade bilen reparere uden forinden at reklamere til sælgeren, således at denne havde mulighed for at foretage afhjælpning. Erstatning.

Tilgodebevis kunne overdrages

20. januar 2005

Væsentlig misligholdelse at afvise at en af forbrugerens bekendte kunne indløse tilgodehavendet, da der var tale om en simpel fordring.

En gammel bil købt for 5.000 kr. blev ikke anset for mangelfuld

31. august 2004

Det var ikke en mangel ved en 16 år gammel bil, at tændingsanlæg og startmotor var så slidt på leveringstidspunktet, at bilen efter 2.500 km ikke længere kunne starte.

Bilens masterkort var bortkommet

10. juni 2004

Det påhvilede den erhvervsdrivende at oplyse køberen om, at bilens masterkort var bortkommet, og at der således ikke uden væsentlige udgifter kunne fremstilles nye nøgler til bilen.

Skift af tandrem ikke dokumenteret

12. maj 2004

Da der ikke var dokumentation for skift af tandrem, fandt nævnets flertal, at sælgeren enten burde have oplyst køberen om dette eller burde have skiftet tandremmen. Det var uden betydning, at bilen var solgt som beset.

Købers ret til at afvise reparation

31. december 2003

Sælgeren, der allerede én gang havde udskiftet gearkassen med en anden brugt gearkasse, havde ikke ret til endnu et afhjælpningsforsøg.

Opsagt forsikring til hinder for at hæve købet

31. december 2003

Bil, solgt med ejendomsforbehold, var af finansieringsselskabet taget tilbage via fogeden, fordi forbrugeren havde opsagt bilens kaskoforsikring. Da bilen ikke kunne tilbagegives til sælgeren, kunne forbrugeren ikke hæve købet, selv om der forelå hævebegrundede mangler. Forbrugeren var derimod berettiget til et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Bilforhandlers salg af sin egen bil

31. december 2003

En bilforhandlers salg af sin egen bil fra sin forretningsadresse til en forbruger blev anset for at være et forbrugerkøb.

Bil købt ved en kreditaftale med ejendomsforbehold

31. december 2002

En forbruger, der havde købt en bil ved en kreditaftale, jf. kreditaftalelovens § 5, nr. 2, meddelte den erhvervsdrivende og finansieren, at de måtte tage bilen tilbage, idet forbrugeren alligevel ikke ønskede at have bilen. Da det ejendomsforbehold, sælger havde taget, efter slutseddelens ordlyd var faldet bort, da sælgeren blev fyldestgjort for købesummen, kunne forbrugeren ikke forlange, at finansieren tog bilen tilbage til fuld og endelig afgørelse af mellemværendet. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at bestemme, om kreditaftalelovens § 30, stk. 1, skulle bringes i anvendelse.

Køb af bil - forbrugerkøb eller salg mellem private

31. december 2002

Forbrugerkøb eller salg mellem private. Nævnets kompetence. Nævnet fandt, at da en aftale om køb af bil var indgået på en professionel slutseddel, samt at sælgeren havde underskrevet »for sælgerfirmaet«, var klageren berettiget til at gå ud fra, at det var firmaet og ikke sælgeren som privatperson, der solgte bilen. Nævnet var dermed kompetent til at behandle sagen.

Stenslag i forrude på bil

31. december 2002

Stenslag i forruden. Da et stenslag i forruden er en typisk brugsomstændighed, og da det ikke var nævnt i synsrapporten udarbejdet efter leveringen, var der ikke grundlag for at formode, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet.

Brugt bil udbrændt ca. 2 måneder efter levering

31. december 2002

En brugt bil udbrændte ca. 2 måneder efter leveringen. Det kunne derfor ikke gennem en teknisk undersøgelse afgøres, hvad der var årsag til branden. Nævnet fandt, at bilen på leveringstidspunktet havde været mangelfuld, jf. købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, sammenholdt med § 77 a, stk. 3. Købet kunne hæves, selvom bilen ikke kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand, jf. § 58.

Mangler på motorkøretøj ikke udbedret

31. december 2001

Købelovens præceptive regler om forbrugerens mangelskrav udelukker ikke, at en køber - når han har reklameret - kan binde sig til en aftale med sælgeren om, at han ikke vil gøre beføjelser gældende i anledning af den eller de mangler, som reklamationen vedrører. En forbruger havde i denne situation indgået aftale med sælgeren om, at denne kun skulle udbedre en del af de mangler, som reklamationen omfattede. Da sælgeren misligholdt aftalen, var forbrugeren ikke længere afskåret fra at gøre krav gældende vedrørende samtlige mangler.