AFGØRELSER - HUSHOLDNINGSAPPARATER OG ISENKRAM

Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle en sag om køb af en washer dryer, da den var en del af en fast ejendom

25. maj 2018

Forbrugeren havde købt en nyopført lejlighed, hvori der medfulgte hårde hvidevarer, herunder en washer dryer, som forbrugeren efterfølgende reklamerede over. Forbrugerklagenævnet vurderede, at washer dryeren udgjorde en del af den faste ejendom.

Forbrugeren kunne ikke kræve ophævelse køb af vaskemaskine, da fejl ikke var værdiforringende

05. december 2016

Forbrugeren krævede ophævelse eller omlevering af en vaskemaskine, da vaskemaskinen larmede voldsomt ved centrifugering. Vaskemaskinen blev undersøgt flere gange, men forbrugeren mente ikke, at fejlen blev afhjulpet. Den erhvervsdrivende afviste den seneste reklamation, da de ikke kunne konstatere fejl på vaskemaskinen.

Det ansås for godtgjort, at der ikke var tale om et forbrugerkøb ved køb af træflækker

25. februar 2015

Nævnet havde ikke kompetence til at behandle sagen, da der ikke var tale om et forbrugerkøb.

Den erhvervsdrivende skulle have oplyst om køleskabets begrænsninger

17. december 2014

Forbrugeren kunne hæve købet af et køle-/fryseskab, da den erhvervsdrivende ikke havde oplyst om køleskabets begrænsninger. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af køleskabet.

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for skader på sin tørretumbler

27. oktober 2014

Den erhvervsdrivende var ikke ansvarlig for skader på forbrugerens tørretumbler, som følge af, at forbrugeren ikke havde fjernet transportbeslag inden monteringen af sin vaskemaskine. Den erhvervsdrivende havde oplyst forbrugeren om, at transportbeslagene skulle fjernes inden brug. 

Forbruger måtte medvirke til købets ophævelse

30. januar 2013

Det påhvilede forbrugeren at transportere varen til den erhvervsdrivendes butik, da hun selv havde transporteret den hjem, og da der var tale om en vare, som normalt transporteres hjem af forbrugeren selv

Forbruger kunne ikke få erstatning for stjålet indbo

19. december 2012

Den erhvervsdrivende havde foretaget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og var derfor ikke ansvarlig for tyveriet af det opmagasinerede indbo.

Køb af espressomaskine

21. december 2011

Forbrugeren kunne ikke kræve omlevering, da espressomaskinen var udgået af produktion, og omlevering var derfor umulig for den erhvervsdrivende.

Batteri til robotstøvsuger holdt op med at virke

19. december 2011

Den erhvervsdrivende havde ikke pligt til at oplyse forbrugeren om batteriets levetid, da det måtte anses for almindelig kendt, at batterier er en sliddel.

Vaskemaskine efterlod sæberester i tøjet

28. september 2011

Årsagen til, at vaskemaskinen efterlod sæberester i tøjet skyldtes minimal vandmængde til skylning. Vaskemaskinen var ikke mangelfuld.

Prisfejl på plæneklipper bandt den erhvervsdrivende

30. juni 2011

Den erhvervsdrivende havde ikke bevist, at forbrugeren var i ond tro ved bestillingen. Aftalen var derfor bindende

Tilbud om afhjælpning inden for rimelig tid

29. november 2010

Der var to forskellige fejl ved opvaskemaskinen, men da der blev tilbudt omlevering til en ny maskine inden for 1 måned, var det tilbudt inden for rimelig tid. Forbrugerens krav om ophævelse af købet var derfor uberettiget.

Reparation af fryseskab 2½ år efter købet

29. juni 2009

Da fryseren tidligere var blevet repareret gratis for samme fejl under reklamationsretten, havde forbrugeren en berettiget forventning om, at reparationen var gratis, når den erhvervsdrivende ikke havde oplyst andet.

Køb af komfur og emhætte inklusiv montering

25. marts 2009

Da det ikke var yderligere specificeret på kvitteringen, omfattede monteringen ikke kun komfuret, men også emhætten, hvorfor den erhvervsdrivende skulle dække udgiften hertil

Fortsat brug af et køleskab efter købet blev fortrudt

20. december 2007

Brug af et køleskab afskar ikke i sig selv forbrugeren fra at fortryde købet, men det forhold, at køberen, efter at have fortrudt købet, fortsatte med at bruge køleskabet, afskar ham fra at fortryde.

Meget varme paneler m.v. på komfur

30. november 2007

Det forhold, at komfurets panel og håndtag blev så varme, at de var umuligt at røre ved, hvis der ikke blev anvendt grydelap eller lignende, udgjorde en mangel efter købeloven, selvom komfuret måtte overholde sikkerhedskrav i typegodkendelsen.

Plæneklipper manglede olie

17. juli 2007

Oplysningen om, at der skulle påfyldes olie på plæneklipperen inden brug, var af så væsentlig betydning, at oplysningen burde have været fremhævet med en tydelig markering direkte på maskinen.

Returnering af komfur købt på internettet

21. juni 2007

Komfuret blev beskadiget under returtransporten. Forbrugeren bevarede sin fortrydelsesret, idet det ikke kunne bebrejdes ham, at komfuret blev beskadiget.

Salg af støvsuger på kredit til en urimelig høj pris

16. februar 2007

Indsigelse om, at en aftale indgået ved uanmodet henvendelse, var fortabt ved passivitet. Kreditomkostninger nedsat, jf. kreditaftalelovens § 23, ligesom vederlaget for det købte blev nedsat, jf. kreditaftalelovens § 22.

Urigtige oplysninger i annonce om komfurs egenskaber

09. marts 2006

Købet blev hævet, da komfuret blev anset for mangelfuldt, og forbrugeren havde krav på erstatning, svarende til forskellen mellem købesummen og prisen for et tilsvarende komfur med de lovede egenskaber.

Urigtige oplysninger i en tilbudsavis

06. februar 2006

En forbruger kunne ikke på grund af urigtige oplysninger i salgsmateriale kræve, at sælgeren af komfuret skulle ombytte det til et andet og dyrere komfur eller forlange erstatning. Mindre afslag i købesummen.

Uanmodet henvendelse til en forbruger

05. december 2005

Udfyldelse af en blanket med henblik på deltagelse i en konkurrence. Blanketten indeholdt ikke en udtrykkelig og utvetydig anmodning fra forbrugeren om at blive ringet op.

Uanmodet henvendelse om støvsugerkøb

05. december 2005

Udfyldelse af en blanket med henblik på deltagelse i en konkurrence. Blanketten indeholdt ikke en udtrykkelig og utvetydig anmodning fra forbrugerne om at blive ringet op.

Revne i glaskande gav afslag i prisen på kaffemaskine

20. juli 2005

Da en forbruger afkalkede sin kaffemaskine i overensstemmelse med brugsanvisningen, fremkom en revne i glaskanden. Den erhvervsdrivende afkræftede ikke formodningen for, at der var spændinger i glasset på leveringstidspunktet.

Komfur kunne ikke tilsluttes eksisterende installationer

17. juni 2005

Den erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at tilslutning af det komfur, forbrugeren havde købt, forudsatte en el-installation med 3 faser.

Fortrydelse af køb af vaskemaskine

23. maj 2005

En forbruger var – efter de da gældende regler i forbrugeraftaleloven - afskåret fra at fortryde købet af en vaskemaskine, som var blevet brugt til tøjvask.

Uanmodet telefonisk henvendelse til en forbruger

01. marts 2004

Udfyldelse af en blanket med henblik på deltagelse i en konkurrence. Blanketten indeholdt ikke en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Urigtige oplysninger i en tilbudsavis

18. februar 2004

Det var ikke en mangel, at der i en annonce var givet urigtige oplysninger om modelbetegnelsen for en blender, da forbrugeren ikke havde lagt vægt på oplysningen.

Utilstrækkelig brugsanvisning

31. december 2003

Køb af køkkenmaskine. Motoren brød sammen som følge af overbelastning. Køkkenmaskinen blev anset for mangelfuld, da årsagen til overbelastningen var, at brugsanvisningen var utilstrækkelig.

For sen reklamation

31. december 2003

En reklamation over mangler ved et komfur kunne ikke med retsvirkning for sælgeren indgives til den selvstændige reparatør, der tidligere havde udført en reparation af komfuret på sælgerens vegne. Forbrugerens henvendelse til reparatøren lå inden for købelovens reklamationsfrist, men der var først klaget til sælgeren efter fristens udløb. Da der var tale om en ny fejl, var forbrugerens reklamation over for sælgeren derfor fremsat for sent.

5 årig “Total Service-kontrakt”

31. december 2002

En forbruger købte en vaskemaskine med en 5-årig »Total Service-kontrakt«. Da kontrakten på flere punkter var urimelig, blev nogle kontraktsvilkår tilsidesat, mens andre som følge af uklarhed blev fortolket til fordel for forbrugeren.

Støvsuger med 5 års motorgaranti

31. december 2002

En forbruger købte en støvsuger med 5 års motorgaranti. Et kontraktsvilkår om årligt eftersyn og udskiftning af filter blev tilsidesat som urimeligt, da det påførte forbrugeren udgifter.