Hvilke reaktions- og sanktionsmuligheder er Klagenævnet for Udbud tillagt?

Klagenævnet for Udbud har en række reaktions- og sanktionsmuligheder, heriblandt:

  • at tillægge en klage opsættende virkning (standse en udbudsforretning)
  • at konstatere om udbudsreglerne er overtrådt
  • at annullere en beslutning om at indgå kontrakt
  • at pålægge lovliggørelse af en udbudsproces
  • at tilkende klageren en erstatning
  • at tilkende klageren dennes sagsomkostninger
  • at pålægge ordregiveren en økonomisk sanktion.