Hvilke klagefrister gælder der for klage til Klagenævnet for Udbud?

I forhold til hvilke klagefrister der gælder, er det afgørende, om klagen indgives i medfør af udbudsloven eller tilbudsloven.

Udbudsloven

  • En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Andre klager skal være modtaget i klagenævnet:

  • Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,
  • Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller
  • Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Har ordregiveren fulgt proceduren i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbuds (klagenævnsloven) § 4, skal en klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være modtaget i klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Tilbudsloven
  • En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i klagenævnet:

  • Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, eller
  • Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Klagefristerne for klager over overtrædelser af tilbudsloven begynder dog kun at løbe, såfremt ordregiveren har givet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.