Hvem skal man klage til over udbudte kontrakter?

Klager over udbud skal indbringes for Klagenævnet for Udbud, der som udgangspunkt står for håndhævelsen af udbudsloven og behandler klager, som vedrører denne lov.

Derudover står Klagenævnet for Udbud også for håndhævelsen af EU-rettens regler vedrørende udbud og tilbudsloven for bygge- og anlægssektoren.

Som undtagelse hertil håndhæver Klagenævnet for Udbud ikke reglerne for offentlige indkøb under tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse. Sådanne kontrakter vil alene være omfattet af almindelige forvaltningsretlige principper. Klagenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til overholdelsen af de forvaltningsretlige principper.

Klager i relation til sådanne kontrakter kan derfor alene indbringes for domstolene eller indgives i det almindelige administrative klagesystem. Det administrative klagesystem er begrænset til det almindelige kommunaltilsyn (statsforvaltningerne) vedrørende kommunale og regionale udbud, og for så vidt angår statslige udbud, muligvis til en evt. højere forvaltningsmyndighed eller ombudsmanden.

Klagenævnet for Udbud har følgende adresse: 
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: +45 72 40 56 00
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

For at kunne klage til Klagenævnet for Udbud skal man være klageberettiget.

Læs mere