Hvad er retsvirkningen af en annullation af en tildelingsbeslutning?

Hvis ordregivers tildelingsbeslutning annulleres ved endelig afgørelse eller dom, er ordregiver underlagt en pligt til at bringe en indgået kontrakt til ophør med et passende varsel.

Ved endelig afgørelse eller dom menes en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud eller dom fra domstolene, der ikke længere kan ankes.

Hvor lang varslet skal være, beror på de konkrete omstændigheder, herunder kontraktens karakter og den konkrete overtrædelse. Ordregiver kan ved fastsættelsen af det passende varsel blandt andet tage hensyn til forsyningssikkerhed, tekniske forhold ved kontraktens gennemførelse, omkostninger forbundet med ophævelsen m.v. Hvis ordregiver vælger at gennemføre et nyt udbud, som følge af den annullerede tildelingsbeslutning, er der en pligt til at bringe kontrakten til ophør senest når den nye udbudsprocedure er afsluttet.

Selvom en tildelingsbeslutning er blevet annulleret, har ordregiver mulighed for at videreføre kontrakten, hvis særlige forhold gør sig gældende. Særlige forhold kan fx være, at en kontraktophævelse ville stride imod væsentlige samfundsmæssige interesser, eksempelvis den offentlige sikkerhed, mennesker og dyrs lov og sundhed, eller hvis ophør af kontrakten medfører et helt ekstraordinært værdispild. Der er tale om en ganske snæver undtagelse, og der skal derfor foreligge vægtige grunde til at fortsætte kontrakten.

Ordregiver kan desuden videreføre kontrakten hvis en tilbudsgiver, som rettelig burde have vundet udbuddet, har fået erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Det er desuden et krav, at den tilbudsgiver som blev tildelt kontrakten afgav det næstbedste tilbud.