I hvilken udstrækning må man forhandle med en tilbudsgiver, når man er inden for tilbudsloven?

Det EU-retlige forhandlingsforbud finder ikke anvendelse for udbud omfattet af tilbudsloven. Der er dog forskellige regler for adgangen til forhandling, afhængig af hvilken procedure ordregiver har iværksat.

Underhåndsbud og udbud af varer og tjenesteydelser
Her er der fri adgang til forhandling. Dog skal ordregiver overholde de generelle principper i tilbudslovens § 2 om konkurrenceudsættelse, ikke-diskrimination og ligebehandling. Udbyder behøver ikke forbeholde sig ret til forhandling i udbudsmaterialet.

Offentlig og begrænset licitation
Her kan ordregiver kun forhandle med den lavestbydende tilbudsgiver, når kriteriet for tildeling af ordren er ”laveste pris”. Har ordregiver valgt tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, kan ordregiver forhandle med op til tre tilbudsgivere. De tre, der lovligt kan forhandles med, er dem, der er fremkommet med de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved valg af tildelingskriterium opnår udbyderen automatisk forhandlingsadgangen, og der er således ikke krav om nogen tilkendegivelse om forhandling i udbudsmaterialet.