Hvad er en bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed (profylaksebekendtgørelse)?

En profylaksebekendtgørelse er en frivillig bekendtgørelse, som ordregiver kan offentliggøre i Den Europæiske Unions Tidende (TED) forud for indgåelsen af en offentlig kontrakt. Det kaldes også en § 4-bekendtgørelse.

Ordregiver har mulighed for at offentliggøre en profylaksebekendtgørelse, for at sikre, at en kontrakt, som er omfattet af udbudslovens afsnit II, III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke senere erklæres for uden virkning af Klagenævnet for udbud. Dette gøres i de tilfælde, hvor en ordregiver i strid med udbudsloven eller EU-udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i TED.

Det kan fx være i de tilfælde, hvor ordregiver agter at tildele kontrakten direkte til en leverandør uden udbud. For at ordregiver kan tildele en kontrakt uden at foretage udbud, skal kontrakten være undtaget fra udbudsloven og tilbudsloven, eller falde ind under procedureformen "udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse".

For at kontrakten, som følge af offentliggørelse af en profylaksebekendtgørelse, ikke kan erklæres for uden virkning, skal tre betingelser være opfyldt:

  • Ordregiver skal have offentliggjort en profylaksebekendtgørelse (bekendtgørelse om frivillige forudgående gennemsigtighed) på TED. Standardformularen findes på SIMAP-webstedet, som er EU’s informationssystem om offentlige udbud i Europa. Kravene til profylaksebekendtgørelsen findes i klagenævnslovens § 4.
  • Ordregiver skal vente mindst 10 kalenderdage fra profylaksebekendtgørelsens offentliggørelse inden kontrakten indgås.
  • Ordregiverens vurdering af, om det er tilladt i henhold til udbudsloven eller EU-udbudsreglerne, at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, må ikke være åbenbar urigtig.

Indgår ordregiver en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, hvor en udbudsbekendtgørelse burde have været offentliggjort, er der tale om ulovlig direkte tildeling, hvorfor kontrakten som altovervejende hovedregel skal erklæres for "uden virkning."

En profylaksebekendtgørelse adskiller sig fra en ”almindelig” udbudsbekendtgørelse ved blandt andet at skabe forudgående gennemsigtighed om, at ordregiver agter at tildele en kontrakt direkte til en leverandør uden udbud. Profylaksebekendtgørelsen indeholder bl.a. oplysninger om, hvilken leverandør ordregiver agter at tildele indkøbskontrakten til. Samtidig indeholder en profylaksebekendtgørelse en forklaring om, hvorfor ordregiver finder, at indkøbskontrakten kan tildeles direkte til den pågældende leverandør uden udbud. En ”almindelig udbudsbekendtgørelse” har modsat til formål at skabe gennemsigtighed om udbud af en offentlig indkøbskontrakt og vilkårene herfor. Udbudsbekendtgørelsen bekendtgør offentliggørelsen af et udbud, og sætter den konkrete udbudsproces i gang.

Læs mere

Standardformularerne findes i en online version på SIMAP's hjemmeside og kan findes her.