Hvornår finder tilbudsloven anvendelse?

Tilbudsloven finder anvendelse på bygge- og anlægskontrakter, der indgås af en offentlig myndighed og er under tærskelværdien for bygge- og anlæg i udbudsloven.

Hvad er omfattet?

Ved bygge- og anlægskontrakter forstås offentlige kontrakter om:

  • Udførelse af eller både projektering og udførelse af aktiviteter nævnt i udbudsdirektivets bilag II, fx el-installationsarbejde, VVS-installationsarbejde og maler- og glarmesterarbejde, eller
  • Udførelse af eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder, hvor et bygge- og anlægsarbejde defineres som resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion, fx opførelse af bygning, nedrivning af bygning og anlæg af veje.
  • Udførelse af et bygge- og anlægsarbejde, der opfylder krav, som er specificeret af ordregiveren og har afgørende indflydelse på arbejdets art eller projektering. Denne kontrakttype medfører, at der fx bliver udbudspligt i de tilfælde, hvor en entreprenør finansierer et byggeri, skræddersyet efter den ordregivendes myndigheds ønsker, og dette byggeri efterfølgende udlejes til ordregiver.

Hvem er omfattet?

Tilbudsloven omfatter, på samme måde som udbudsloven, statslige, regionale og lokale myndigheder og offentligretlige organer. Derudover omfattes private udbydere, der udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte eller garanti – uanset støttens størrelse. Den private aktør er dog kun omfattet i forhold til det konkrete bygge- og anlægsprojekt, der ydes støtte til.

Tilbudsloven gælder dernæst for en privat tilbudsgiver, der indhenter tilbud på underentrepriser til brug for offentligt eller offentligt støttet byggeri. Dette gælder dog ikke, hvis entrepriserne gælder et byggeri, der i forvejen er omfattet af henholdsvis udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet eller udføres for en ordregiver, der ikke er omfattet af tilbudsloven, hvilket kunne være en ordregivende myndighed i udlandet.

Endelig finder loven anvendelse, hvis en udbyder valgfrit tilkendegiver, at lovens regler vil blive anvendt som grundlag for tildeling af ordre om et bygge- og anlægsarbejde.

Hvilke tærskelværdier gælder?

Tilbudsloven indeholder forskellige indkøbsmetoder i forhold til kontraktens værdi.

  • Ved en værdi op til og med 300.000 kr. eksklusive moms, kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra én enkelt tilbudsgiver.
  • Ved en værdi mellem 300.000 kr. og 3 mio. kr. eksklusive moms, kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra mindst to tilbudsgivere og højst tre. Hvis ordregiver ønsker at indhente et fjerde bud, skal dette komme fra en tilbudsgiver, der ikke kommer fra lokalområdet.
  • Ved en værdi mellem 3 mio. kr. og den gældende tærskelværdi for bygge- og anlægskontrakter i udbudsloven, skal udbydes efter reglerne om begrænset eller offentlig licitation i tilbudsloven.
  • Ved en værdi over tærskelværdien for bygge- og anlægskontrakter skal opgaven udbydes efter reglerne i udbudsloven.

Hvilke tidsfrister gælder?

Bortset fra proceduren begrænset licitation gælder der ingen faste tidsfrister i tilbudsloven. Ordregiver kan som udgangspunkt frit fastsætte en frist for anmodning om deltagelse og/eller indlevering af tilbud. Fristerne skal dog være tilstrækkelig lange til at leverandøren kan nå at udarbejde sin ansøgning/tilbud. Ved begrænset licitation med prækvalifikation skal ansøgere dog have en frist på mindst 15 arbejdsdage til at melde deres interesse i at deltage i et udbud om en bygge- og anlægskontrakt.

Læs mere

  • Tilbudsloven
  • Tærskelværdien for bygge- og anlægskontrakter kan findes her