Hvilke kontrakttyper er omfattet af udbudsloven?

Udbudsloven omfatter offentlige bygge- og anlægskontrakter, vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter.

Udbudsloven omfatter alle offentlige kontrakter, som er gensidigt bebyrdende, og som indgås mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder.

En kontrakt om ordregivers salg af aktiver, levering af ydelser eller modtagelse af gaver er ikke omfattet af udbudsloven.

Vareindkøbskontrakter

Offentlige vareindkøbskontrakter er kontrakter, som vedrører køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer.

Enhver anskaffelse af en fysisk genstand, bortset fra fast ejendom, herunder elektricitet, gas, varme og vand mv., anses som varer i udbudslovens forstand. Det er uden betydning, om produktet købes, leases eller lejes, da udbudspligten vil indtræde i alle tilfælde.

Derudover anses kontrakter, der både indebærer vareindkøb og accessorisk montering og/eller installation af produktet, i sin helhed, som vareindkøbskontrakter.

Tjenesteydelseskontrakter

Tjenesteydelseskontrakter er kontrakter, som vedrører tjenesteydelser, dvs. kontrakter, der ikke er bygge- og anlægskontrakter eller vareindkøbskontrakter.

Der findes der to typer af afgrænsninger ift. tjenesteydelser, hvor den almindelige udbudspligt ikke finder anvendelse:

  • Tjenesteydelser, der ikke er omfattet af udbudspligten.
  • Tjenesteydelser, der er omfattet af ”light-regimet”

Tjenesteydelser, der ikke er omfattet af udbudspligten er oplistet i udbudsloven.

Hvis en kontrakt både indeholder vareindkøb og tjenesteydelser, er det værdien af vareindkøbsdelen i forhold til værdien af tjenesteydelsesdelen, der er udslagsgivende i vurderingen af, hvorvidt kontrakten er en vareindkøbskontrakt eller en tjenesteydelseskontrakt.

Bygge- og anlægskontrakter

Ved bygge- og anlægskontrakter forstås offentlige kontrakter om:

  • Udførelse af eller både projektering og udførelse af aktiviteter nævnt i udbudsdirektivets bilag II, fx el-installationsarbejde, VVS-installationsarbejde og maler- og glarmesterarbejde,
  • Udførelse af eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder, hvor et bygge- og anlægsarbejde defineres som resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion, fx opførelse af bygning, nedrivning af bygning og anlæg af veje, eller
  • Udførelse af et bygge- og anlægsarbejde, der opfylder krav, som er specificeret af ordregiveren og har afgørende indflydelse på arbejdets art eller projektering. Denne kontrakttype medfører, at der fx bliver udbudspligt i de tilfælde, hvor en entreprenør finansierer et byggeri, skræddersyet efter den ordregivendes myndigheds ønsker, og dette byggeri efterfølgende udlejes til ordregiver.

Læs mere