Analyse

Status for offentlig konkurrence 2016

Status for offentlig konkurrence 2016 viser, at staten, regionerne og kommunerne samlet set konkurrenceudsatte 25,7 pct. af de opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om, i 2015. I 2014 var konkurrenceudsættelsesgraden på 25,4 pct.

Den første Status for offentlig konkurrence udkom i 2012. Denne udgave er således den femte i rækken. Blandt de største forandringer i perioden er vedtagelsen af den nye udbudslov, som trådte i kraft 1. januar 2016. Udbudsloven sætter rammerne for, hvordan det offentlige skal købe ind, men ikke hvad der skal købes. Formålet med udbudsloven er at sikre en skarp og effektiv konkurrence om de offentlige opgaver samtidig med, at transaktionsomkostningerne for både ordregivere og tilbudsgivere forbundet med at gennemføre udbud og afgive tilbud begrænses.

I 2015 købte offentlige ordregivere varer og tjenester hos private virksomheder for næsten 300 mia. kr. Det svarer til mere end 14 pct. af det danske bruttonationalprodukt. Der købes ind for store summer, og det er derfor vigtigt, at indkøbene sker så effektivt som muligt, så der er den rette sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Konkurrence om de offentlige opgaver er en afgørende drivkraft for den løbende udvikling af den offentlige sektor. Konkurrencen bidrager til effektivisering og innovation. Samtidig vil en effektiv konkurrence om de offentlige opgaver styrke konkurrencekulturen i Danmark generelt. Når konkurrencen er effektiv, bliver opgaver løst, hvor de løses bedst, ressourcer anvendes mere effektivt, nye ideer og virksomheder ser dagens lys. Konkurrence bidrager til at hæve produktiviteten i den offentlige sektor ved at optimere arbejdsgange og udstyr, forbedre overblik og styring samt skærpe fokus på fx det ønskede kvalitets- og serviceniveau.

Private virksomheder kan medvirke til at skabe en bedre offentlig sektor med deres fokus på effektivitet, innovation og nye løsninger. Samtidig bidrager det offentlig-private samarbejde også til en løbende videnoverførsel til den private sektor, der kan udnyttes til produktudvikling og vækst i det private erhvervsliv. Den offentlige sektor kan således medvirke til at skabe nye vækstmuligheder for dansk erhvervsliv ved at åbne markeder for nye produkter og tjenesteydelser i Danmark, som efterfølgende kan eksporteres.