Analyse

Forbedrede konkurrenceforhold ved råstofindvinding på havet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Naturstyrelsen er klar med en række forslag, der skal forbedre konkurrenceforholdene for råstofindvinding på havet. Forslagene er blevet til som et led i regeringens konkurrencepolitiske udspil.

Forbedret priskonkurrence

Råstofindvinding på havet sker blandt andet ved, at Naturstyrelsen udbyder områder på auktion efter indstilling fra virksomheder i branchen. Forslagene retter sig mod den nuværende auktionsmodel:

For at opnå større åbenhed i auktionerne foreslår styrelserne, at priskonkurrencen ved auktionerne styrkes med mere synlighed om de konkrete arealer, der auktioneres og bydes på. For at sikre lettere adgang til auktionerne for alle virksomheder foreslår styrelserne, at auktionerne vindes af højeste kubikmeterpris, og ikke som i dag af en samlet pris for hele området. Styrelserne foreslår også lettere tilgængeligt efterforskningsdata. Auktionsvinderen får desuden mulighed for at få eneret til indvindingen i 8-10 år mod i dag 5 år. På den måde bliver råstofvirksomhederne mindre følsomme overfor svingninger i efterspørgselen fra byggesektoren, og de har flere år til at dække udgifterne til efterforskning og udvinding.

Møde med råstofbranchen

Den 30. oktober mødes Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Naturstyrelsen med råstofbranchen for at drøfte forslagene til ændringerne af den nuværende auktionsform.

En revideret råstoflov forventes fremsat i efteråret 2014.