Afgørelse

Nummer
S274300I- KKA

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Midtsjællands Nedbrydning - personlig bøde på 100.000 kr. - Østre Landsret (stadfæstelse af dom fra Retten i Holbæk) - tilbudskoordinering

Østre Landsret har idømt en person fra virksomheden Midtsjællands Nedbrydning en bøde på 100.000 kroner for at have deltaget i en kartelaftale i nedrivningsbranchen. Dermed stadfæster landsretten dommen fra Retten i Holbæk.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Retten slår fast, at der er udvekslet priser mellem konkurrenter i den pågældende sag, og det er ulovligt og strafbart. Det underminerer konkurrencen til skade for forbrugerne.

Landsretten skriver blandt andet i dommen:

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig som fastslået af byretten. Det lægges herved efter [vidnets] forklaring til grund, at tiltalte havde anmodet [vidnet] om at fremsende delepriser, og at disse delepriser ikke blev fremsendt ved en fejltagelse.

Personen fra Midtsjællands Nedbrydning har overtrådt konkurrenceloven ved at have modtaget en konkurrents tilbud og derpå ladet sin virksomhed afgive tilbud på en nedrivningsopgave som underentreprenør. Hovedentreprisen vedrørte et alment boligbyggeri på Amager.
Med dommen stadfæster Østre Landsret den dom, som Retten i Holbæk afsagde i september 2018. Både forsvarer og anklagemyndigheden havde anket byrettens dom til landsretten.

Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Efter de indledende undersøgelser anmeldte Konkurrencerådet i april 2016 sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK har siden efterforsket sagen og rejst tiltale.

I sagskomplekset er nedrivningsvirksomhederne tiltalt for at have koordineret tilbud ved flere nedrivningsentrepriser i perioden fra maj 2011 til oktober 2013. Entrepriserne var for både offentlige og private bygherrer. Der ventes domme i de øvrige sager i løbet af de kommende måneder.

Ankehistorik