Afgørelse

Nummer
10-1209/2016

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Dom fra Retten i Aarhus - Salling Group (tidligere Dansk Supermarked) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Retten i Aarhus har afgjort, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kunne kræve, at Dansk Supermarked (nu Salling Group) indgav en såkaldt almindelig anmeldelse af sin fusion med Wupti.com i stedet for en forenklet anmeldelse. Det indebærer blandt andet, at virksomheden skal betale et større gebyr.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen:

Vi skal kunne træffe de rigtige afgørelser i fusionssager til gavn for forbrugerne. Det kræver, at vi får adgang til de oplysninger, vi vurderer, er nødvendige for at kunne behandle fusionen. Når vi ikke på forhånd kan fastslå, at en forenklet anmeldelse er tilstrækkelig, skal vi kræve en almindelig anmeldelse.

I dommen skriver Retten i Aarhus:

"På denne baggrund var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen berettiget til at foretage yderligere undersøgelser af, om fusionen ville medføre konkurrenceproblemer. Det bemærkes i den forbindelse, at der tilkommer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et bredt skøn over, hvornår der skal foretages yderligere undersøgelser - og hvilke."

Retten i Aarhus har i dag afsagt dom i en principiel sag om, hvordan en fusion skal anmeldes. Retten har givet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen medhold i, at styrelsen i 2015 var berettiget til at kræve en almindelig anmeldelse af Dansk Supermarkeds overtagelse af Wupti.com.

Dansk Supermarked indgav i 2015 en forenklet anmeldelse af sin fusion med Wupti.com. Forenklede anmeldelser er forbeholdt fusioner, der på forhånd kan karakteriseres som uproblematiske.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt, at oplysningerne i den forenklede anmeldelse ikke var tilstrækkelige til at vurdere fusionen og afgjorde derfor, at fusionen skulle anmeldes almindeligt. Efter reglerne indebar det, at fusionsparterne skulle betale 1,5 millioner kroner i anmeldelsesgebyr i stedet for 50.000 kroner. Fusionen mellem Dansk Supermarked og Wupti.com blev godkendt, efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde gennemført en mindre markedsundersøgelse.

Dansk Supermarked klagede efterfølgende til Konkurrenceankenævnet over, at styrelsen havde krævet fusionen almindeligt anmeldt. Konkurrenceankenævnet stadfæstede i april 2016 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse. Herefter indbragte Dansk Supermarked sagen for Retten i Aarhus. Det er denne sag, retten nu har afsagt dom i.

Ankehistorik