Afgørelse

Nummer
21/11840

Emner

  • Betalingsloven §63

Clearhaus A/S' adgang til Arbejdernes Landsbank A/S' betalingskontotjenester

Konkurrencerådet har afgjort, at Arbejdernes Landsbank ulovligt har opsagt betalingsinstituttet Clearhaus som kunde. Desuden er dele af bankens vilkår for at få adgang til dens betalingskontotjenester i strid med betalingsloven. Konkurrencerådet har besluttet at anmelde overtrædelserne til politiet.

Konkurrencerådet påbyder Arbejdernes Landsbank at ophæve sin opsigelse af Clearhaus som kunde og at sikre, at betalingsinstituttet får adgang til Arbejdernes Landsbanks betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår.

Desuden påbyder Konkurrencerådet Arbejdernes Landsbank at sikre, at vilkårene for adgang til bankens betalingskontotjenester er objektive, ikke-diskriminerende og proportionale.

Konkurrencerådet har besluttet at anmelde overtrædelserne til politiet med henblik på bødestraf.

Betalingsinstitutter har krav på at få adgang til bankers betalingskontotjenester. En bank kan dog opstille objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår for adgangen. Det følger af betalingslovens § 63.

Et betalingsinstitut kan for eksempel være en virksomhed, der sørger for, at netbutikker kan modtage penge fra deres kunder.

Arbejdernes Landsbank har i to tidligere sager fået påbud om at ændre sine vilkår og ikke opsige et betalingsinstitut. I den sag, hvor rådet i dag har truffet afgørelse, har banken begrundet opsigelsen med nye udenlandske ejere af Clearhaus. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer dog, at bankens vilkår herom ikke er fastsat i overensstemmelse med betalingsreglerne, og at Clearhaus’ ændrede ejerforhold blandt andet derfor ikke berettiger banken til at opsige instituttet.

Siden betalingslovens § 63 trådte i kraft primo 2018 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen truffet syv afgørelser, hvor pengeinstitutter har overtrådt betalingsloven i forbindelse med adgang til betalingskontotjenester.

Herudover har Finanstilsynet og Konkurrencerådet i februar 2021 sammen udgivet en vejledning til penge- og betalingsinstitutter om betalingslovens § 63.

Se også Konkurrencerådets afgørelse af 27. april 2022 om Arbejdernes Landsbanks vilkår