Skip navigation

Indskærpelse om ikke at koordinere konkurrenceparametre med konkurrenter

18/09139

18. juni 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en kontrolundersøgelse hos en række virksomheder inden for audio-industrien.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med kontrolundersøgelsen kommet i besiddelse af materiale, der kan give indtryk af, at der har fundet informationsudveksling sted mellem konkurrerende producenter i regi af en interesseorganisation, om konkurrenceparametre som fx prissætningen af den omkostning, der er forbundet med at levere visse typer af service, i forbindelse med interesseorganisationens udarbejdelse af et samlet høringssvar i forbindelse med et udbud hos en offentlig indkøbsvirksomhed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det vil kunne udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, hvis konkurrenter, fx i regi af en interesseorganisation, udveksler informationer med hinanden om konkurrenceparametre, herunder delelementer i prisfastsættelsen som fx aktuelle eller forventede fremtidige omkostninger forbundet med visse typer af service.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper yderligere, at det til enhver tid skal være op til den enkelte producent at afgøre, hvilke omkostninger den vil opkræve hos sine kunder.

En beslutning efter konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt., om ikke at behandle en sag kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. konkurrencelovens § 19, stk. 3.