Skip navigation

Vejledende udtalelse om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)

18/06890

28. november 2018

Udvalget til revision af AB-systemet (AB-udvalget) har bedt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering af, om de påtænkte Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) eller enkelte betingelser heri er i strid med konkurrencelovens § 6 eller andre bestemmelser i konkurrencelovgivningen.

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at de påtænkte betingelser i AB 18 ikke giver anledning til åbenlyse betænkeligheder efter konkurrencelovens § 6.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er hermed ikke forhindret i på et senere tidspunkt at undersøge AB 18, hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på anden vis erfarer, at der er grundlag herfor.

Det bemærkes, at det altid er de involverede organisationer og virksomheders eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.Styrelsen henleder opmærksomheden på, at overtrædelse af konkurrenceloven er strafbart, jf. konkurrencelovens § 23.

Denne vejledende udtalelse er ikke en afgørelse og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.