Skip navigation

Indskærpelse om ikke at anvende faste eller vejledende priser

BET-16/00955

16. september 2016

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en klage over en eventuel konkurrencebegrænsning inden for en frivillig kæde på et marked for tjenesteydelser inden for byggeri.

Styrelsen har i den forbindelse indhentet visse indledende oplysninger fra kædeselskabet om blandt andet kædens fælles faktureringssystem.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det til enhver tid skal være op til det enkelte kædemedlem alene at afgøre, hvilke priser denne vil opkræve hos sine kunder for de i sagen omhandlede bestillinger, og at der ikke fra kædeselskabets side må fastsættes priser, rabatter eller prisniveau for disse bestillinger.

En indskærpelse er ikke en afgørelse og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.