Skip navigation

Indskærpelse til salgsorganisation om ikke at koordinere indførelsen af et pristillæg

MEDS-12/07704

08. maj 2014

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Baggrund

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en kontrolundersøgelse hos Salgsorganisationen.

Af det på kontrolundersøgelsen indhentede materiale fremgår det, at der har fundet drøftelser om pristillæg sted i Salgsorganisationen, herunder i bestyrelsen, og at Salgsorganisationen har udsendt information til medlemmerne om opkrævning af pristillæg indeholdende prisoplysninger for en række medlemmer.

Styrelsen finder det imidlertid – på det foreliggende grundlag – ikke bevist, at Salgsorganisationen har indgået konkurrencebegrænsende aftaler mv. og vil derfor ikke på nuværende tidspunkt foretage sig yderligere i sagen. På baggrund af sagen finder styrelsen dog anledning til at gøre Salgsorganisationen opmærksom på følgende:

Konkurrencereglerne
Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens § 6. Sådanne aftaler mv. kan fx bestå i at fastsætte eller koordinere salgspriser.

Vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder (fx en salgsorganisation) er også omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder kan fx omfatte beslutninger truffet af sammenslutningens kompetente organ og udmeldinger til medlemmerne.

Aftaler, der indgås af bestyrelsen for en salgsorganisation bestående af virksomheder på samme omsætningstrin, dvs. virksomheder, der er i direkte konkurrence med hinanden, kan være særligt skadelige for konkurrencen og kan udgøre meget alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven.

Dette gælder ikke mindst aftaler mv. om priser.

Indskærpelse
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det til enhver tid skal være op til den enkelte virksomhed alene at afgøre, hvilke priser og pristillæg den vil opkræve hos sine kunder.

Det kan udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, hvis konkurrenter, fx i regi af en salgsorganisation, drøfter timing og principper for opkrævning af pristillæg.

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at det er Salgsorganisationens eget ansvar at sikre sig, at konkurrenceloven overholdes, og at styrelsen til enhver tid vil kunne genoptage sagen, hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på anden vis erfarer, at der er grundlag herfor.

I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at overtrædelse af konkurrencelovens § 6 kan straffes, jf. konkurrencelovens § 23.

En indskærpelse er ikke en afgørelse og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.