Skip navigation

Indskærpelse om konkurrenceforvridende støtte i form af kommunal garantistillelse

MEDS-13/12235

08. maj 2014

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Baggrund

Statsforvaltningen har gjort Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på, at Kommunen har indestået for et lån til finansiering af Foreningens aktiekøb i Aktieselskabet.

Statsforvaltningen har truffet afgørelse om, at ”det har været i strid med lovgivningen, da [Kommunen] stillede garanti for [Foreningens] optagelse af et lån til finansiering af aktiekøb i [Aktieselskabet].”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af Statsforvaltningens henvendelse rettet henvendelse til Kommunen og Foreningen og fået oplyst:

  • at Byrådet besluttede, at Kommunen skulle indestå for et lån optaget af Foreningen til finansiering af aktiekøb i Aktieselskabet.
  • at Kommunen blev frigjort for sin garantiforpligtelse, uden at denne havde været gjort gældende.
  • at Foreningen ikke har betalt garantiprovision til Kommunen for garantistillelsen.

Henset til, at forholdet er ophørt, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke foretage sig yderligere i sagen. På baggrund af de foreliggende oplysninger finder styrelsen dog anledning til at gøre Kommunen
opmærksom på følgende:

Konkurrencereglerne
Konkurrencerådet kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller tilbagebetales, jf. konkurrencelovens § 11 a, stk. 1. Sådanne påbud kan udstedes når støtten:

  • direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, og
  • ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering (jf. § 11 a, stk. 2).

Erhvervsvirksomhed
Begrebet erhvervsvirksomhed i konkurrencelovens § 11a, stk. 1 skal i overensstemmelse med konkurrencelovens § 2, stk. 1, forstås bredt.

Virksomhedsbegrebet omfatter enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde. Det kan derfor også omfatte foreninger, jf. fx Konkurrencerådets afgørelse af 19. december 2012 om FOF-Landsorganisationens vedtægter.

Støtte
Støtte omfatter enhver form for hel eller delvis offentlig omkostningsdækning, der er ydet med offentlige midler. Det omfatter altså ikke alene direkte kontante tilskud, men også indirekte støtte i form af fx garantier givet på mere fordelagtige vilkår end sædvanlige markedsvilkår.

Konkurrenceforvridning
Konkurrenceforvridningen opstår, når en virksomhed opnår en økonomisk fordel, som andre virksomheder på markedet ikke har adgang til. I så tilfælde vil konkurrencen blive forvredet mellem de virksomheder, der får støtte, og dem som ikke får.

Konkurrenceforvridende støtte omfatter således enhver økonomisk fordel, der favoriserer bestemte former for erhvervsvirksomhed i forhold til anden konkurrerende erhvervsaktivitet på det danske marked. Der vil
derfor kunne være tale om en forvridning af konkurrencen, hvis det offentlige vederlagsfrit stiller garanti for et lån optaget af en virksomhed, og ydelsen ikke samtidig er tilgængelig for konkurrerende virksomheder.

Kompetencen til at afgøre om støtten er lovlig
Det falder uden for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens område at afgøre, om en støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering. En sådan afgørelse træffes af vedkommende minister, henholdsvis af den pågældende kommunale tilsynsmyndighed, medmindre andet følger af anden lovgivning, jf. konkurrencelovens § 11 a, stk. 3.

I denne sag har Statsforvaltningen truffet afgørelse om, at garantien ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering.

Indskærpelse
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal indskærpe over for Kommunen, at det udgør en overtrædelse af konkurrencelovens § 11 a, hvis en virksomhed ydes konkurrenceforvridende støtte, der ikke er lovlig i
henhold til offentlig regulering.

En indskærpelse er ikke en afgørelse og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.